זמנים - רבעון להיסטוריה אוניברסיטת תל-אביב האוניברסיטה הפתוחה מרכז זלמן שזר זמנים - רבעון להיסטוריה

תגובות

מערכת כתב העת זמנים מקבלת לעתים מכתבים או רשימות בתגובה למאמרים שהתפרסמו בו. מרווח הזמן בין הופעת גיליון אחד של הרבעון למשנהו אינו מאפשר פרסום תגובות ותשובות עליהן באופן רציף בגיליונות המודפסים, ולפיכך נמנענו מכך עד כה.

באתר זמנים נפתחה בפנינו האפשרות לפרסם תגובות ומכתבים למערכת, ואנו חונכים את המדור החדש ברשימה שלהלן.

קוראינו מוזמנים אפוא לשלוח מעתה את תגובותיהם והערותיהם למערכת (אם בדואר ישראל ואם בדואר אלקטרוני), אשר תבחר מתוכן את הראויות לפרסום.