ברוכים הבאים לאתר המכרזים של האוניברסיטה הפתוחה

באתר זה תוכלו לראות את כל המכרזים הפעילים באוניברסיטה ולהדפיס את המכרז הרלוונטי לכם .

לא ניתן להגיש מכרזים באתר זה, יש להגישם על פי ההוראות הרשומות במסמכי המכרז.
תקנות חובת המכרזים


בתאריך 11.8.2010 נכנסו לתוקפן תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע – 2010, אשר גובשו בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.
התקנות מתייחסות להתקשרויות בנוגע לרכישת טובין/ שירותים/ מקרקעין או לביצוע עבודה.
הודעות


אתר הספקים אתר האוניברסיטה הפתוחה