האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10280 יסודות החשבונאות

10280 יסודות החשבונאות‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / ניהול

ידע קודם מומלץ: הקורס מבוא למיקרוכלכלה.

פיתוח הקורס (‏מהדורה ראשונה‎)‏: פרופ' יוסי אהרוני (‏כתיבה‎)‏, ד"ר יעקב קמין (‏ריכוז הפיתוח‎)‏, רו"ח מנחם פס; חוה ניומן (‏עריכה‎)‏

(‏מהדורה שנייה‎)‏: פרופ' יוסי אהרוני (‏כתיבה‎)‏, רו"ח דורון ישראלי

יועצים: פרופ' יהושע לבנת, פרופ' עמיהוד דותן, ד"ר אייל סולגניק (‏מהדורה ראשונה‎)‏; פרופ' אלי אמיר, ד"ר אתי איינהורן (‏מהדורה שנייה‎)‏

הקורס נועד להקנות לסטודנטים מושגי יסוד בחשבונאות פיננסית ובכללי הדיווח הכספי, באופן שיאפשר הבנת המשמעות של הדוחות הכספיים של גוף עסקי, תוך פיתוח כושרם של הסטודנטים בניתוח אותם הדוחות. כדי להשיג מטרות אלה ילמדו הסטודנטים את תהליך איסוף הנתונים ועיבודם החשבונאי, ויכירו את הדוחות הכספיים. הקורס מעודכן לתקינה החשבונאית הבין-לאומית (‏באתר הקורס‎)‏.

חומר הלימוד

כרך א

יחידה 1

היסודות התאורטיים של חשבונאות ודיווח כספי

יחידה 2

מדידת הרווח והצגתו בדוחות הכספיים

יחידה 3

המאזן: דוח על המצב הכספי

יחידה 4

התהליך החשבונאי להכנת הדוחות הכספיים

כרך ב

יחידה 5

נכסים שוטפים: מזומנים, חייבים והשקעות לזמן קצר

יחידה 6

נכסים שוטפים: מלאי

יחידה 7

נכסים קבועים מוחשיים ובלתי מוחשיים

יחידה 8

התחייבויות

כרך ג

יחידה 9

הון עצמי

יחידה 10

הדוח על תזרימי המזומנים

יחידה 11

I. השקעות קבע במניות של חברות אחרות; II. מבוא לניתוח דוחות כספיים


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.