האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10349 ריבוד: סוגיות באי-שוויון חברתי

10349 ריבוד: סוגיות באי-שוויון חברתי‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס מבוא לסוציולוגיה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצובו או שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו, יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים.

פיתוח הקורס: ד"ר יעל אנוך, רונית גרוסמן

הקורס מציג גישות תאורטיות מרכזיות, קלאסיות ומודרניות, המתייחסות לשאלת אי-השוויון בחברה. כמו כן מוצגות בו כמה סוגיות מרכזיות: ריבוד וניעות חברתית; ריבוד וסגנון חיים; היבטים אתניים ומגדריים; גלובליזציה ואי-שוויון.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על אסופת מאמרים באנגלית ובעברית ועל מדריך למידה.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן. עבודה זו תוכל להיות פיתוח של הנושא שנדון במטלה המורחבת, או כל נושא אחר שנבחר בתיאום עם מרכז ההוראה בקורס. מי שלמדו את הקורס פערים ואי-שוויון בישראל (‏10576‎)‏ עד סמסטר ב2017, וכתבו בו עבודה סמינריונית, יהיו רשאים לכתוב עבודה סמינריונית בקורס ריבוד: סוגיות באי-שוויון חברתי, בתנאי שיבחרו בנושא שאינו קשור בחברה הישראלית.