האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10349 אי-שוויון חברתי: סוגיות וגישות עכשוויות

10349 אי-שוויון חברתי: סוגיות וגישות עכשוויות‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס מבוא לסוציולוגיה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצובו או שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו, שיטות מחקר איכותניות.

פיתוח הקורס: פרופ' זאב רוזנהק, רונית גרוסמן

הקורס מציג מגוון רחב של סוגיות דיון ומחקר סוציולוגי הנוגעות בתהליכים של יצירה, שעתוק ושינוי של גבולות חברתיים והיררכיות של אי-שוויון. הקורס דן בגישות תיאורטיות ובמחקרים שמתמקדים במימד המקרו-מוסדי של דינמיקות של אי-שוויון, וכן בגישות ומחקרים שמתמקדים בביטויים של אי-שוויון ברמת המיקרו ובחיי היום-יום. כן דן הקורס במחקרים שמדגישים מנגנונים מבניים ביצירה ובשעתוק של אי-שוויון, ובמחקרים שמדגישים פרקטיקות פעולה, יחסי גומלין ומנגנונים תרבותיים.

בין נושאי הקורס: פוליטיקה, מדיניות ואי-שוויון; תרבות, חיי יום-יום ואי-שוויון; הצטלבויות של אי-שוויון: מעמד, מגדר ואתניות.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על אסופת מאמרים באנגלית ובעברית ועל מדריך למידה.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן. עבודה זו תוכל להיות פיתוח של הנושא שנדון במטלה המורחבת, או כל נושא אחר שנבחר בתיאום עם מרכז/ת ההוראה בקורס.

בעבר נקרא הקורס ריבוד: סוגיות באי-שיוויון חברתי