האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10517 ניהול בין-לאומי

10517 ניהול בין-לאומי‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / ניהול

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם אחד מבין הקורסים שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו, או צמד הקורסים יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצובו, יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: התנהגות ארגונית-מיקרו2 (‏או התנהגות ארגונית-מקרו‎)‏.

פיתוח הקורס: ד"ר אידית שלו, ד"ר שלומית פרידמן, טלי מנדלסון; מיכל צימרמן-חמד (‏‏עריכה מדריך למידה‎‎)‏‏

תחום הידע האקדמי ניהול בין-לאומי עוסק בניהול חברות חוצה גבולות לאום. התחום בוחן את ההיבט המקרו ארגוני ביחסי הגומלין בין החברה הרב-לאומית לבין תתי-הסביבות העיקריות המשפיעות על פעילותה – הסביבה התרבותית, הפוליטית, הכלכלית, הטכנולוגית, והחוקית-משפטית. תחום זה מתייחס גם להיבטי ניהול מיקרו ארגוניים בין חלקי החברה ברחבי העולם ובכללם: ניהול רב-תרבותי, ניהול משאבי אנוש בין-לאומי, מוטיבציה, ניהול צוותים גלובליים, התארגנות מבנית, עיצוב אסטרטגיה, עיצוב מנגנוני פיקוח, וקבלת החלטות בחברה רב-לאומית. מטרת הקורס להקנות מסגרת מושגית ותאורטית רחבה להבנתם של היבטים מיקרו ומקרו ארגוניים בניהול חברות רב-לאומיות.

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מתבסס על מדריך למידה בעברית, מקראה של מאמרים המציגים מחקרים עכשוויים בתחום, ועל המהדורה הבין-לאומית של הספר:

F. Luthans & J. Doh J. (‏2021‎)‏. International Management: Culture, Strategy, and Behavior, 11th ed. McGraw-Hill.

פרקי הלימוד

פרק 1

גלובליזציה וקשרים בין-לאומיים

פרק 2

הסביבה הפוליטית, החוקית, והטכנולוגית

פרק 3

אחריות חברתית ואתיקה של חברות רב-לאומיות

פרק 4

ממדי תרבות

פרק 5

ניהול חוצה תרבויות

פרק 6

תרבויות ארגוניות וגיוון

פרק 7

תקשורת וניהול משא ומתן בין-תרבותי

פרק 8

עיצוב ויישום אסטרטגיה

פרק 9

דפוסי כניסה לפעילות בין-לאומית ומבנים ארגוניים

פרק 10

ניהול סיכונים פוליטיים, יחסי ממשל ובריתות אסטרטגיות

פרק 11

קבלת החלטות ובקרה ניהולית

פרק 12

מוטיבציה חוצה תרבויות

פרק 13

מנהיגות חוצה תרבויות

פרק 14

מיון ופיתוח המשאב האנושי בתרבויות שונות


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

2 או הקורס בגרסתו הקודמת, התנהגות ארגונית, שאינו מוצע עוד.