האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10557 פסיכולוגיה בין-תרבותית

10557 פסיכולוגיה בין-תרבותית‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, שיטות מחקר במדעי החברה, רגרסיה וניתוח שונות1, פסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית1 , השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' סוניה רוקס, ד"ר זהר רוסו

יועצים: פרופ' לילך שגיב, ד"ר עידו לויתן, ד"ר שני אופנהיים ולר

אחת השאלות המרכזיות העומדות בפני הפסיכולוגיה הבין-תרבותית היא שאלת האוניברסליות של תהליכים פסיכולוגיים. האם תופעות שנחקרו באופן מעמיק במערב קיימות גם בתרבויות אחרות? מה משמעותם של ממצאים בדבר הבדלים בין-תרבותיים בתהליכים פסיכולוגים בסיסיים? בקורס זה יידונו נושאים רבים העומדים במרכז המחקר הפסיכולוגי הבין-תרבותי. ייסקרו מחקרים בין-תרבותיים שבדקו את מושג העצמי, קוגניציה חברתית, התפתחות מוסרית, תוקפנות, הושטת עזרה ושיתוף פעולה עם אחרים. יודגשו במיוחד היבטים מתודולוגיים ומושגים המסייעים להבין הבדלים הקיימים בין אנשים מתרבויות שונות.

חומר הלימוד

בקורס ניתן להציג רפרט. הצגת הרפרט מחייבת השתתפות במפגש ההנחיה הראשון ובמפגש נוסף, ‏בו יוצג הרפרט בכיתה‎‏.


1 סטודנטים שלמדו את הקורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (‏10686‎)‏  עד סמסטר ג2021, פטורים מלימוד הקורסים רגרסיה וניתוח שונות‏ (‏‏10286‎‎)‏‏ ופסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית‏ (‏‏10851‎‎)‏‏.