האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10566 תרבות וארגונים

10566 תרבות וארגונים‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

שיוך נוסף: מדעי החברה / ניהול

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס מבוא לסוציולוגיה או הקורס התנהגות ארגונית-מיקרו2 (‏או התנהגות ארגונית-מקרו‎)‏, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה, או קבלה ללימודי תואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך.

פיתוח הקורס: פרופ' אנדי רוזנהק, ד"ר דנה גרוסוירט קחטן

יועצות: ד"ר גלית אילון, ד"ר ורדה וסרמן

הדיון התאורטי והאמפירי בממדים התרבותיים של דינמיקות ארגוניות הפך בשנים האחרונות למוקד מרכזי בסוציולוגיה של הארגונים. הנחת היסוד המשותפת לגישות התאורטיות השונות הקיימות בתחום היא שפרקטיקות ותהליכים תרבותיים מהווים נדבך יסודי בהתהוות ובמיסוד של מבנים, הסדרים מוסדיים, דפוסי פעולה, צורות של יחסי גומלין ודינמיקות של שינוי והמשכיות בארגונים. המשמעות האנליטית של תרבות בחקר הסוציולוגי העכשווי של ארגונים היא כפולה. האחת היא מכלול הרכיבים התרבותיים – סמלים, דימוים, זהויות, קטגוריות, מערכי ידע, אידיאולוגיות, סיפורים, טקסים, מסמכים, אשר מתייחסים לתבניות של משמעות וקשורים למבני עומק של הנחות יסוד אפיסטמיות ונורמטיביות – שנוכחים בפועלים בארגונים ומשפיעים באופן יסודי על מה שמתרחש בהם (‏תרבות ארגונית‎)‏; והשנייה, הארגון המודרני כמודל מרכזי של תאום פעולה חברתית בחברות בנות זמננו הוא כשלעצמו תופעה תרבותית, שפועלת הן כתבנית רעיונית לצמיחה של דפוסים של התארגנות והן כמקור להענקת לגיטימציה להם (‏הארגון כתרבות‎)‏.

הקורס ידון בסוגיות ובגישות תאורטיות עיקריות העוסקות בחקר הממדים התרבותיים של דינמיקות ארגוניות בשני המובנים שציינו לעיל. הקורס יציג פרספקטיבה אנליטית הרואה בתרבות ממד מורכב ונזיל של המציאות החברתית, המקיים יחסי גומלין מסוגים שונים עם ממדים אחרים. בהקשר של הסוציולוגיה של הארגונים, ראייה זו באה לידי ביטוי בהתמקדות ביחסי הגומלין בין הממד התרבותי על מרכיביו השונים לבין הסדרים מוסדיים ודפוסים של פעולה ויחסים חברתיים, ובתפקיד של יחסי גומלין אלה בהבניה ובמיסוד של הסדר החברתי בארגון. הקורס יתייחס גם לזיקות הקיימות בין תהליכים תרבותיים בתוך הארגון לבין תהליכים תרבותיים וחברתיים שמתחוללים בשדה הארגוני הרלוונטי ובהקשר החברתי נרחב.

נושאי הלימוד


1 בתואר ראשון אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

2 או הקורס בגרסתו הקודמת התנהגות ארגונית, שאינו מוצע עוד.