האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10607 פרויקט מחקר: מדיניות ציבורית בעידן הגלובלי

10607 פרויקט מחקר: מדיניות ציבורית בעידן הגלובלי‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדיניות ציבורית

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

תנאי קבלה: הקורס מדיניות ציבורית ואחד מבין שלושת הקורסים: ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, מבוא לפוליטיקה השוואתית, יסודות השלטון המקומי, או קבלה לתואר שני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים או קבלה לתואר שני בלימודי ממשל ומדיניות ציבורית.

פיתוח הקורס: ד"ר חן משגב, ד"ר אורן שלמה, (‏פיתוח מקורי 2013: פרופ' גיא בן פורת‎)‏

אחראי אקדמי: ד"ר אורן שלמה

יועצים: פרופ' יגיל לוי, ד"ר שרה קהאן ניסר

בפוליטיקה, בכלכלה, בתרבות ובאקדמיה הפכה הגלובליזציה בשלושת העשורים האחרונים למושג מרכזי אך בעל משמעות שלא תמיד ברורה. מטרת הקורס לנסות ולהבין את השפעות התהליך על החיים החברתיים, הכלכליים, התרבותיים והפוליטיים ואת השלכותיו המעשיות והתאורטיות לגבי סוגיות מרכזיות של מדיניות ציבורית בכלל, ובישראל בפרט.

הקורס כולל חלק ראשון בו נתמקד בתיאוריה, גישות וסוגיות ליבה בלימודי גלובליזציה: שינויים בתפקודי המדינה, רמות ומאפייני משילות בגלובליזציה, וכלכלה פוליטית של הגלובליזציה. חלקו השני עוסק בסוגיות מרכזיות בלימודי גלובליזציה אשר תילמדנה בצמוד למקרה של מדיניות ציבורית תחומית קונקרטית בישראל: אי שיוויון בגלובליזציה יילמד בצמוד לניתוח דעיכתה של תעשיית הטקסטיל המסורתית; היווצרותו של משטר תנועה גלובלי ילמד לצד לימוד מדיניות ישראל כלפי שהייתם של פליטים מאפריקה; התפתחות משילות גלובלית תילמד באמצעות מדיניות שינוי אקלים ברמה הבינלאומית והמדינתית; אנטי גלובליזציה במישור הגלובלי יילמדו בצמוד למחאת 2011 בישראל ותוצרי המדיניות שהיא הניעה. לימוד בצמוד למקרי מבחן מאפשר לסטודנטים בקורס זה לעמוד על הקשר שבין מושגים ותיאוריות בלימודי גלובליזציה לבין סוגיות קונקרטיות של מדיניות ציבורית ומאפשר לפתח מיומנות ועומק בביצוע המטלה המרכזית של הקורס – כתיבת מחקר מדיניות (‏הקורס ללא מבחן‎)‏.

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על מקראת מאמרים.

בקורס חלה חובת השתתפות במפגשים.


1 הקורס נקרא בעבר סדנה במדיניות ציבורית בעידן הגלובלי (‏4 נ"ז‎)‏.