האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10609 פרויקט שטח: מדיניות מרחבית, קרקע ותכנון

10609 פרויקט שטח: מדיניות מרחבית, קרקע ותכנון‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדיניות ציבורית

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

תנאי קבלה: שניים מבין ארבעת הקורסים ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, מבוא למינהל וניהול ציבורי, מדיניות ציבורית, יסודות השלטון המקומי, או קבלה לתואר שני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים, או קבלה לתואר שני בלימודי ממשל ומדיניות ציבורית.

פיתוח הקורס: ד"ר אורן שלמה וד"ר רונן בן-אריה

אחראי אקדמי: ד"ר אורן שלמה

מלווה אקדמי: פרופ' יגיל לוי

הקורס בוחן סוגיות אמפיריות הנוגעות למדיניות המרחבית, לניהול משאב הקרקע ומדיניות התכנון בישראל, תוך כדי התמודדות עם חומר תאורטי. הקורס חושף את הסטודנטים להיבטיה המרחביים של המדיניות הציבורית והשפעותיה על מבנים ויחסים חברתיים, ואת השינויים שחלו בה בעשורים האחרונים בעקבות שינויים חברתיים וערכיים.

מטרת הקורס לאפשר לסטודנטים להגיע להערכה ביקורתית של מדיניות מרחבית בפרט, ומדיניות ציבורית בכלל. המטלה המסכמת בקורס היא כתיבה של מחקר מדיניות קצר (‏‏במקום בחינה‎)‏‏.

חומר הלימוד:

הלימוד בקורס מבוסס על מקראת מאמרים ואתר הקורס.

בקורס חלה חובת השתתפות במפגשים.


1 הקורס נקרא בעבר סדנה: מדיניות מרחבית, קרקע ותכנון (‏4 נ"ז‎)‏.