האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10867 חשבונאות פיננסית מתקדמת א

10867 חשבונאות פיננסית מתקדמת א‏

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס דוחות כספיים מאוחדים ושיטת השווי המאזני, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: רו"ח שלומי שוב, רו"ח איציק נח

מטרות הקורס

הקורס נועד להעמיק את ההבנה והידע בנושאי החשבונאות הפיננסית ולהקנות ידע בבעיות הכרה, מדידה ודיווח בתחומים מגוונים של הפעילות העסקית. הסטודנטים יתוודעו לנושאי הקורס ברמה העיונית וברמה המעשית על בסיס תקני דיווח כספי בין-לאומיים (‏‏IFRS‎‎)‏‏. בקורס משולבת סדנה של יישום והעמקה בנושאי הקורס.

חומר הלימוד

הספר חשבונאות פיננסית חדשה – 2020 IFRS, מאת שלומי שוב ויבגני אוסטרובסקי.

הספר חשבונאות של מוסדות ללא כוונת רווח, מאת שלומי שוב

מדריך למידה מקוון.

יחידות הלימוד