האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10877 דיני תאגידים ועסקים

10877 דיני תאגידים ועסקים‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית note1


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

שיוך נוסף: מדעי החברה / ניהול

שיוך נוסף: מדעי החברה / משפטים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס מבוא למשפט ולדיני עסקים, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספריה.

מטרות הקורס

הקורס בדיני תאגידים ועסקים עוסק בניתוח מעמדם המשפטי והכלכלי של התאגידים והיחיד במציאות העסקית והחברתית בישראל ובעולם ובכלל זה סוגיות נבחרות בדיני חדלות פרעון, בדיני נאמנות ובדיני ניירות ערך ושוק ההון. כמו כן עוסק הקורס בניתוח סוגיות הנוגעות לאזרח ולמינהל ובכלל זה דיני מכרזים, דיני תחרות כלכלית, יסודות בדיני ביטוח, ודיני מסמכים סחירים. במסגרת הדיון בנושאי הלימוד, נכיר וננתח את החקיקה הרלבנטית, את הפסיקה הרלבנטית ואת הספרות המתאימה.

נושאי הלימוד


1 סטודנטים הלומדים לתואר בוגר בחשבונאות עם חטיבה מורחבת בכלכלה אינם רשאים לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה.