האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

11308 גישות מתקדמות בהערכת מדיניות ציבורית

11308 גישות מתקדמות בהערכת מדיניות ציבורית‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעי החברה / מדיניות ציבורית

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מדיניות ציבורית, כתיבה של נייר מדיניות, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר אורן שלמה, ד"ר אייל טבת

הקורס מציג את הערכת המדיניות הציבורית לא רק כתהליך נחוץ לבחינת יישומן ויעילותן של תוכניות ציבוריות, אלא כרכיב מרכזי בהבניית שקיפות ואחריותיות של פעילות המגזר הציבורי ומקבלי החלטות כלפי הציבור. שלא כמו לימוד ניתוח המדיניות בשלב עיצובה לצורך הצעת התערבות למקבלי החלטות, הערכת מדיניות מבקשת לבחון את יעילות המדיניות או יעילות של תוכנית ציבורית מסוימת לאחר, או במהלך יישומה, תוך התמקדות ביכולתה להשיג את מטרותיה, וכן בבחינת השפעותיה על תחומים ושחקנים נוספים שלעתים אינן צפויות מראש בתהליך קביעת המדיניות. נקודת המוצא של הקורס היא שהערכת מדיניות היא כלי חשוב להשגת שיפורים בתוכניות ציבוריות, עם זאת, את הערכת מדיניות יש לשקול מנקודת מבט ביקורתית כלפי הנחות העבודה של תהליך ההערכה והמתודולוגיות הננקטות בו.