האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12045 סמינר מחקר: התאוריה הדמוקרטית הליברלית העכשווית ומבקריה

12045 סמינר מחקר: התאוריה הדמוקרטית הליברלית העכשווית ומבקריה‏1

5 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים

תנאי קבלה לתואר בלימודי דמוקרטיה: הקורס סוגיות במדיניות ציבורית או דמוקרטיה ודמוקרטיזציה, אחד מבין הקורסים דמוקרטיה: גישה רב-תחומית, סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה, וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג אלף ובמאגרי מידע.

פיתוח הקורס: ד"ר בשיר בשיר

לאחר מלחמת העולם השנייה הלכה והתבססה הדמוקרטיה הליברלית הפרוצדורלית כמודל דומיננטי ופרדיגמטי בתאוריה הדמוקרטית המודרנית. לפי המודל הזה הדמוקרטיה נתפסה כשיטת ממשל תחרותית של קבלת החלטות, באמצעות הצבעות, שבמסגרתה אליטות או קבוצות אינטרסים מתחרות על ההנהגה ועל חלוקת המשאבים. מאז סוף שנות השישים של המאה ה-20 נשמעה ביקורת על המודל הדומיננטי הזה של הדמוקרטיה הליברלית, והסמינר בוחן שלושה סוגי ביקורת עיקריים. סוג הביקורת הראשון מתמקד בהשפעת עלייתו של שיח הזהויות וההטרוגניות התרבותית – תביעותיהן של קבוצות חברתיות מודרות לשוויון אזרחי, להכרה בייחודן התרבותי והאתני ובזכויותיהן הקיבוציות – על הניטרליות, האסימילציה התרבותית ותפיסת הסובלנות שמונחות בבסיס הדמוקרטיה הליברלית. סוג הביקורת השני מתמקד בטענות שהדמוקרטיה הליברלית הפרוצדורלית מעודדת ניכור, חוסר אמון וחוסר אכפתיות בנוגע לעניינים ציבוריים בקרב האזרחים ולכן יש לעבור מפוליטיקה מינימליסטית, פרוצדורלית ואליטיסטית של הצבעות, לפוליטיקה ערכית והשתתפותית של דיונים שמקדמת את האינטרס הציבורי וטובת הכלל. הסוג השלישי של הביקורת עניינו טענות שהדמוקרטיה הליברלית הפרוצדורלית אינה דנה בכובד הראש הראוי לתהליכי הגלובליזציה (‏בתחומי הכלכלה, איכות הסביבה וכו'‎)‏, שמערערים על הנחות היסוד ועל אופייה של הדמוקרטיה הליברלית וגבולותיה של מדינת הלאום.

נושאי הלימוד

מבנה הסמינר

הסמינר יתנהל במתכונת של סמינר מחקר בהנחיה אישית של מפתח הסמינר. במשך הסמסטר יתקיימו שישה מפגשים של שלוש שעות כל מפגש. החלק הראשון של הסמינר יעסוק במתן כלים תאורטיים לכתיבת העבודה הסמינריונית. הסטודנטים יקבלו מטלות שוטפות המבוססות על קריאת חומר הביבליוגרפי. במהלך הקורס יבחרו הסטודנטים בנושא לעבודה סמינריונית, ויתבקשו להציג הצעת מחקר ולדון בה בכיתה. בחלק השני ימשיכו הסטודנטים לכתיבת העבודה הסמינריונית בהנחיה אישית של מנחה הסמינר.

העבודה תכוון לבחינה של סוגיה ספציפית בהתבסס על הכלים התאורטיים שהוקנו בקורס.


1 בקורס זה חובה לכתוב עבודה סמינריונית.