האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14006 חלופות בהערכת הישגים

14006 חלופות בהערכת הישגים‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה / מערכות למידה

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה: הקורסים פיתוח והפעלה של תכניות לימודים, תאוריות למידה והוראה, ואחד מבין הקורסים: מחקר כמותי בחינוך או מחקר איכותני בחינוך.

תנאי קבלה לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך: הקורסים מחקר כמותי בחינוך, תאוריות למידה והוראה, הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה.

תנאי קבלה ללימודי תעודה במדידה ובהערכה בית ספרית: הקורסים מחקר כמותי בחינוך, הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה.

פיתוח הקורס: ד"ר תיקי זהר (‏כתיבה‎)‏; ורד זילבר-ורוד (‏עריכה‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' מוטי מירון

יועצים: פרופ' מנוחה בירנבוים, פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, ד"ר ציפי ליבמן, ד"ר דוד מצר

מטרות הקורס

  • להכיר את החלופות השונות בהערכת הישגים ולהבין את התפיסות הפסיכולוגיות והחינוכיות המנחות אותן.

  • להבין את ההשתמעויות הערכיות והמעשיות הנגזרות  משילוב ההערכה הכמותית עם ההערכה האיכותנית.

  • להתנסות בתכנון וביישום של כלים להערכת הישגים.

  • לגבש השקפת עולם מקצועית וערכית כלפי הערכת הישגים בכלל וכלפי הערכת חלופית בפרט.

פרקי הלימוד

פרק 1

הערכת הישגים – מבוא כללי ורקע

פרק 2

הבסיס התאורטי – מהות ההערכה החלופית, יסודותיה, טבעה והגיונה

פרק 3

מטרות ההערכה בזיקה לסוגי הערכה – לשם מה ובעבור מי מעריכים הישגים?

פרק 4

תחומי הערכה ותפקידיה

פרק 5

כלי הערכה

פרק 6

תכנון, פיתוח ויישום כלי הערכה

פרק 7

הערכת ההערכה וגורמי הטיה

פרק 8

סוגיות בלתי פתורות בהערכה

חומר הלימוד

  • הספר חלופות בהערכת הישגים מאת מ' בירנבוים (‏הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב, 1997‎)‏.

  • שתי מקראות (‏עברית ואנגלית‎)‏ ובהן מאמרים נבחרים בנושא הערכת הישגים.

  • מדריך למידה הכולל מבוא לכל אחד מפרקי הלימוד, קטעי קישור ושאלות מנחות לקריאת המאמרים.

  • אתר הקורס שבו יתנהלו דיונים בסוגיות נבחרות ויפורסמו מטלות וחומר עזר עדכני.

חלה חובת נוכחות במפגש הנחיה אחד לפחות לשם הגשת רפרט.