האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14007 הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה

14007 הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה:

עבור התכנית לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה: פיתוח והפעלה של תכניות לימודים, תאוריות למידה והוראה ואחד מבין הקורסים: מחקר איכותני בחינוך או מחקר כמותי בחינוך.

עבור התכנית לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך: מחקר כמותי בחינוך.

עבור התכנית ללימודי תעודה במדידה ובהערכה בית ספרית: מחקר כמותי בחינוך.

עבור התכנית ללימודי תעודה במינהל חינוכי: קבלה לתכנית.

פיתוח הקורס: פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, ד"ר דוד מצר

עדכון הקורס: ד"ר חני שלטון, ד"ר אמירה רום

יועצים: פרופ' תמר לוין, פרופ' זמירה מברך, פרופ' דוד נבו

הקורס דן בהתפתחות החשיבה העיונית והמעשית של תורת ההערכה ובוחן את המושגים הייחודיים המשמשים אותה. הקורס מציג גישות ומודלים להערכת תכניות ופרויקטים. דגש מיוחד מושם על יישום תכנון הערכה בית ספרית בהיבטיה השונים.

מטרות הקורס

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

R.E. Stake, Standards-Based and Responsive Evaluation (‏Sage Publications, 2004‎)‏

נוכחות

נוכחות חובה במפגש מקוון אחד לפחות שבו מוצג רפרט.