האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14007 הערכה בסביבה דיגיטלית - תיאוריה ומעשה

14007 הערכה בסביבה דיגיטלית - תיאוריה ומעשה‏1

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה:

עבור התכנית לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה: פיתוח והפעלה של תכניות לימודים, תאוריות למידה והוראה ואחד מבין הקורסים: מחקר איכותני בחינוך או מחקר כמותי בחינוך.

עבור התכנית לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך: מחקר כמותי בחינוך.

עבור התכנית ללימודי תעודה במדידה ובהערכה בית ספרית: מחקר כמותי בחינוך.

עבור התכנית ללימודי תעודה במינהל חינוכי: קבלה לתכנית.

פיתוח הקורס: פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, ד"ר דוד מצר

שכתוב הקורס: ד"ר חני שלטון, פרופ' אינה בלאו

יועצים להצעת השכתוב: ד"ר אבנר כספי

קורס זה דן בהיבטים התיאורטיים והתכניים הרלוונטיים להערכה בכלל ולהערכה דיגיטלית בפרט, על היבטיה השונים (‏הערכת לומדים, הערכת תכניות לימודים, הערכת ההוראה וכד'‎)‏. הקורס מציג גישות ומודלים להערכה של לומדים ושל תכניות ופרויקטים בסביבה דיגיטלית. דגש מיוחד מושם על אופן הלמידה ועל תהליכי הערכה בשדה החינוכי: הן כלומדים בקורס שחווים את תהליכי הערכה הנידונים בספרות התיאורטית והן כמורים או כבעלי תפקידים המתנסים בפרקטיקה ובמעשה של הערכה של למידה משולבת טכנולוגיה דיגיטלית.

מטרות הקורס

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

נוכחות

נוכחות חובה במפגש מקוון אחד לפחות שבו מוצג רפרט על ידי הסטודנט.ית.


1 בגרסתו הקודמת נקרא הקורס הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה.