האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14007 הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה

14007 הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה:

עבור התכנית לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה: פיתוח והפעלה של תכניות לימודים, תאוריות למידה והוראה ואחד מבין הקורסים: מחקר איכותני בחינוך או שיטות מחקר בחינוך.

עבור התכנית לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך: שיטות מחקר בחינוך.

עבור התכנית ללימודי תעודה במדידה ובהערכה בית ספרית: שיטות מחקר בחינוך.

עבור התכנית ללימודי תעודה במינהל חינוכי: קבלה לתכנית.

פיתוח הקורס: פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, ד"ר דוד מצר

עדכון הקורס: ד"ר אמירה רום

יועצים: פרופ' תמר לוין, פרופ' זמירה מברך, פרופ' דוד נבו

הקורס דן בהתפתחות החשיבה העיונית והמעשית של תורת ההערכה ובוחן את המושגים הייחודיים המשמשים אותה. הקורס מציג גישות ומודלים להערכת תכניות ופרויקטים. דגש מיוחד מושם על הערכה בית ספרית בהיבטיה השונים.

מטרות הקורס

 • להתוודע לחשיבות ההערכה בחינוך ולהתפתחות החשיבה העיונית והמעשית שלה בהיבטים שונים.

 • להכיר גישות, שיטות וכלים עדכניים להערכת מטרות, תכניות פעולה, תהליכים ותוצריהם הנהוגים או המתקיימים בבית הספר וברמות אחרות של המערכת החינוכית.

 • להתנסות בתכנון וביישום ראשוניים של פעולות הערכה בנושא או באובייקט ממשי.

נושאי הלימוד

 • מבוא, הגדרות ומושגים מרכזיים בהערכה, תפקידי ההערכה ומושאיה, סקירה של התפתחות התחום;

 • סוגי המידע, קריטריונים להערכה, לקוחות ההערכה, תהליך ההערכה, הערכה חיצונית לעומת פנימית ושיטות המחקר בהערכה;

 • גישות חלופיות להערכת תכניות ופרויקטים לימודיים;

 • תכנון פעולות הערכה וביצוען;

 • הערכת פעולות ההערכה;

 • הערכה בית ספרית – תכניות, פרויקטים וחומרים, מורים ותלמידים;

 • סוגיות נבחרות – אתיות וערכיות בהערכה.

חומר הלימוד

 • הספר:

R.E. Stake, Standards-Based and Responsive Evaluation (‏Sage Publications, 2004‎)‏

 • הספר הערכה בית ספרית, דיאלוג לשיפור בית הספר מאת ד' נבו (‏רכס, 2001‎)‏.

 • מקראה הכוללת מאמרים רלוונטיים לקורס.

 • מדריך למידה הכולל סקירות מבוא קצרות, קטעי קישור או סיכום ושאלות המנחות את הקריאה בספרי הלימוד ובמקראות.