האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14012 פיתוח תכניות לימודים בתחומי דעת שונים: מהלכה למעשה

14012 פיתוח תכניות לימודים בתחומי דעת שונים: מהלכה למעשה1

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה / מערכות למידה

תנאי קבלה: הקורס גישות בתכנון ובהערכה של מערכות למידה, ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר אמירה רום, פרופ' שרה גורי-רוזנבליט; ורד זילבר-ורוד (‏עריכה‎)‏

הקורס הוא קורס יישומי המתבסס על הידע התאורטי שנרכש בקורסים קודמים. הסטודנטים יתרגמו את הידע שרכשו לכדי מטלות מובנות שתאפשרנה להם לשקף ידע זה ובעיקר לבטא את יכולותיהם האישיות והאקדמיות ואת יכולת הניתוח, ההעמקה וההרחבה.

במהלך הקורס יבחנו הסטודנטים תכניות לימודים מתחומי דעת שונים, יעסקו בניתוח תכנית הלימודים כמוצר מוגמר ובהערכת שלבי התכנון, הפיתוח והביצוע של תכניות הלימודים. במסגרת זאת יעסקו הסטודנטים בתכנון ובבנייה של תכניות לימודים מצומצמות שיש בהן כל המרכיבים המאפיינים תכנית לימודים מלאה.

מטרות הקורס

 • יישום של הידע התאורטי והמחקרי בתחום הקוריקולרי;

 • עיצוב תכניות לימודים: יישום גישות שונות של פיתוח והפעלה של תכניות לימודים תוך התייחסות למכלול הגורמים הפעילים במערך זה;

 • בחינת תכניות לימודים קיימות והערכתן בהתאם למודלים של ניתוח והערכה;

 • עיצוב מחדש, שיפור ושכלול של תכניות לימודים קיימות והתאמתן למגמות חדשניות בחינוך.

נושאי הלימוד

 • בחינת תכניות לימודים קיימות

 • סכמות תיאוריות ושיפוטיות לניתוח תכניות לימודים

 • הערכתן של תכניות לימודים קיימות

 • דרכים בתכנון ובבנייה של תכנית לימודים

 • בניית מערך הפעלה והערכה לתכניות לימודים ניסוייות וייחודיות

חומר הלימוד

 • שתי מקראות (‏בעברית ובאנגלית‎)‏ ובהן מאמרים העוסקים בתכניות לימודים בתחומי דעת שונים ובשיקולים המורכבים המופעלים בעת פיתוחן והערכתן.

 • מדריך למידה הכולל מבוא לכל אחד מפרקי הלימוד, קטעי קישור ושאלות מנחות להעמקה במאמרים תוך התמקדות בניתוח תכניות לימודים ובהערכתן (‏הסטודנטים יוכלו לבחור תכניות לימודים בתחומי עיסוקם‎)‏.

 • אתר הקורס שבו יתנהלו דיונים בסוגיות נבחרות ויפורסמו מטלות וחומר עזר עדכני.

מפגשי ההנחיה בקורס מקוונים וההשתתפות בהם חובה. נדרש לשם כך חיבור מהיר לאינטרנט, אוזניות ומיקרופון.


1 במסגרת קורס זה חובה לכתוב עבודה סמינריונית. סטודנטים במסלול תזה יגישו בקורס זה עבודה סמינריונית אמפירית.