האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14024 כלכלת חינוך

14024 כלכלת חינוך‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה: קבלה לתואר השני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך. ידע קודם מומלץ: הקורס מחקר כמותי בחינוך.

פיתוח הקורס: פרופ' רות קלינוב

לקורס שתי מטרות: א. להקנות כלים להבנת הקשרים בין מערכת החינוך ושוק העבודה; ב. להכיר ולהבין תהליכים כלכליים המתרחשים במערכת החינוך. בכך הקורס שואף לאפשר יצירת שפה משותפת בין אנשי חינוך לבין קובעי מדיניות החינוך, שהחלטותיהם מושפעות, בין השאר, משיקולים כלכליים.

נושאי הלימוד

ההיבטים הכלכליים של מערכת החינוך מורכבים משני מצרפי נושאים: האחד הוא הקשרים בין מערכת החינוך לבין כלכלת המשק, והשני הינו המבנה הכלכלי של מערכת החינוך עצמה. הקורס דן בנושאים אלה ובמרכיבים של כל אחד מהם, הן בישראל והן במדינות אחרות.

מבנה הקורס

חלק המבוא (‏חלק א‎)‏ מגדיר את מושגי היסוד בכלכלה, שהם גם מושגי היסוד בניתוחים כלכליים של מערכת החינוך, ומתאר את התחומים השונים בהם עוסקת כלכלת חינוך. חלק ב דן במקומה של מערכת החינוך במשק: קריטריונים להערכת הכדאיות הכלכלית של השקעה בחינוך לסוגיו, השפעת רמת ההשכלה של האוכלוסייה על צמיחת המשק ועל התעסוקה והשכר בו. ההתייחסות לחינוך בחלק זה היא כאל הון אנושי. החלק האחרון (‏חלק ג‎)‏ דן בנעשה בתוך מערכת החינוך: מימון ציבורי ופרטי של בתי ספר, מושג הצדק החברתי במימון, מידת האוטונומיה של בתי ספר בשימוש בתקציב, שוק העבודה למורים, הקשר שבין תשומות ותוצאות בחינוך ורפורמות כלכליות במערכת החינוך.

חומר הלימוד

הלימוד מבוסס על ספר קורס ומקראה.

מפגשים

בקורס שבעה מפגשים, כולם יתקיימו בלמידה מרחוק.

המפגשים השישי והשביעי בקורס הינם מפגש חובה.