לימודי שפות מקוונים

מיגוון קורסי שפות – בלי לצאת מהבית

נוהל ביטול הרשמההמרכז ללימודים מקוונים הינו אתר המשמש כאתר לימודים אונליין והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.
החומרים מועלים לאתרי הקורסים לשימוש אישי של תלמידי הקורס ולצרכי הקורס בלבד. חומרים אלה הם רכוש האוניברסיטה והזכויות בגינן הן קניין של האוניברסיטה.אין להפיץ חומרים אלה! העברת שם משתמש וסיסמא לצד שלישי מהווה הפרה של זכויות יוצרים ומהווה עילה לתביעה כנגד התלמיד.
לידיעתכם, כל המפגשים המקוונים מוקלטים, ההקלטות עולות לאתר הקורס, שהוא מוגן בסיסמא ופתוח רק לתלמידי הקורס. ככל שאינכם מעונינים להיות מצולמים, תוכלו לוותר על פתיחת המצלמה
האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לשנות /לעדכן את האתר מעת לעת.

נוהל ביטול הרשמהמועד קבלת בקשת הביטול גובה הקיזוז ממבטל ההרשמה
עד שבועיים לפני תחילת הקורס* דמי טיפול מינהלי בסך 80 ₪
במהלך שבועיים לפני תחילת הקורס* 10% משכר הלימוד
לאחר מפגש אחד ערך יחסי של מפגש אחד +10% משכר הלימוד
לאחר שני מפגשים ערך יחסי של שני מפגשים + 10% משכר הלימוד
לאחר שלושה מפגשים ערך יחסי של שלושה מפגשים + 10% משכר הלימוד
לאחר ארבעה מפגשים או יותר אין החזר כספי, לא ניתן עוד לבטל הרשמה.

* בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010:
אם בקשת הביטול תתקבל בכתב תוך 14 יום מיום ההרשמה ובלבד שהביטול יעשה עד 7 ימי עסקים לפני תחילת הקורס, יחויב המבטל ב- 5% משכר הלימוד המלא בקורס או 80 ₪, הנמוך מבין השניים.
לאחר המועד שצוין, יופעל נוהל הביטול של האוניברסיטה הפתוחה.

דגשים והערות


 1. בקשת ביטול ההרשמה תוגש בכתב בלבד למרכז ההרשמה, או למשרדי בית הספר מערך לימודי החוץ - לימודי תעודה.
 2. המועד הקובע הנו מועד קבלת הבקשה בכתב במשרדי בית הספר/מרכז ההרשמה.
 3. גובה הקיזוז המינימלי יהיה דמי הטיפול המנהלי בסך 80 ש"ח או דמי הרשמה אם נקבעו בקורס - הגבוה מבין השניים. סכום זה לא יוחזר בכל מקרה של ביטול ביוזמת התלמיד.
 4. סוג נוהל הביטול והבסיס לחישוב דמי הטיפול והעלויות בגין ביטול הרשמה ייקבע על-פי שכר הלימוד המלא שנקבע לקורס, ולא על-פי הסכום ששולם בפועל.
 5. במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי-צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך 21 יום לכל הפחות יש לפנות מידית למשרדי מערך לימודי החוץ - לימודי תעודה, בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין, בכפוף להגדרות בנוהלי האוניברסיטה הפתוחה. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.

אי-פתיחת קורס


האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת. במקרה כזה יוחזר לנרשמים מלוא שכר הלימוד ודמי ההרשמה

הודעות לאוניברסיטה


 1. יש לשמור עותק מכל מכתב הנשלח בדואר או בפקס וכן את אישור המשלוח. האוניברסיטה לא תתחשב בטענה שמכתב כלשהו נשלח בדואר או בפקס ולא הגיע, אלא בצירוף הוכחה לכך (כגון: אישור משלוח פקס, דף פירוט שיחות מ'בזק' או אישור על דואר רשום. באישור או בדף הפירוט חייב להופיע המספר של מרכז ההרשמה/משרדי מערך לימודי ההמשך אליו נשלח הפקס). אם לא תצורף הוכחה, הנושא יטופל בהתאם למועד הפנייה החדש. המועד הקובע הוא תאריך קבלת הפנייה בכתב במשרדי מערך לימודי החוץ - לימודי תעודה, שבה מתקיימת ההרשמה.
 2. שינויים בלתי צפויים
  במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי צפויים. כמו כן עלול להיווצר מצב שבו לא יתאפשר לקיים מפגש אף-על-פי שהייתה כוונה לקיימו. הזכות לשינויים שמורה. שינויים בלתי צפויים אינם מהווים עילה להחזר כספי או לטענה כלשהי כלפי בתי הספר במערך לימודי החוץ - לימודי תעודה או האוניברסיטה הפתוחה
 3. לתקנון המשמעת לחץ כאן


לתשומת לב!


 1. תשלומי שכר הלימוד המשולמים על-ידי מפעל או חברה עבור הכשרת עובדים הנשלחים מטעמם להשתלמות, שנועדה לשמור על רמתו של העובד או לשפר את אופן פעילותו, מוכרים על-ידי שלטונות מס הכנסה כהוצאה מוכרת של המפעל או החברה, והטבה זו לא תיחשב כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.
 2. אחריות הצדדים (האוניברסיטה הפתוחה ו/או התלמיד/ה) וחליפיהם בקשר להסכם ללימודים בקורס כלשהו נספחיו ותנאיו, לרבות פרסומים ומצגים וכן כתוצאה ובשל הפרת הסכם, פיצויים ו/או נזקים ו/או מכל סיבה שהיא, תהיה מוגבלת בסכום התביעה עד לגובה שכר הלימוד נשוא התובענה.
  הגבלת האחריות והחבות הנ"ל תחול על כל תביעה, למעט תביעת נזיקין לנזקי גוף שנגרמו לתלמיד/ה. בשום מקרה של תביעה בגין הפרת הסכם, אף אחד מהצדדים (האוניברסיטה או התלמיד/ה) לא ישא בכל נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או מיוחד, לרבות אבדן עסקה כלשהי, אבדן השתתפות ו/או גמול ו/או זמן ו/או אבדן רווחים או בכל נזק בסכום שעולה על הסכום האמור לעיל.
 3. האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם לפתוח ו/או לקיים, ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס/קבוצת לימוד מסוימת, על אף שהוצעו ללימודים במועדים מסוימים.
  החלטה כזאת יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה אקדמית ו/או מנהלית ו/או אחרת.
  הנרשמים יהיו זכאים לעבור לקורס אחר או לקבוצה אחרת הפתוחים להרשמה, או לקבל את כל הסכום ששילמו בגין ההרשמה לקורס/קבוצה הרלוונטיים. פרט לאמור לעיל, לא יהיו למי מהצדדים זכויות ו/או חובות ו/או תביעות נוספות בקשר להחלטה זו ו/או ביצועה הנובעים מההרשמה הרלוונטית וביטולה.
 4. קבלת תואר ו/או כל אישור או תעודה אחרים שהאוניברסיטה מעניקה, אינם משחררים את התלמיד מאחריות לתשלום כל חוב שהיה קיים בעת מתן התואר ו/או האישור ו/או התעודה, שלא שולם למעשה לאוניברסיטה הפתוחה. כמו כן, האוניברסיטה זכאית לקזז מכל תשלום עתידי של תלמיד, חוב לאוניברסיטה שלא שולם למעשה לאוניברסיטה, גם לאחר התיישנות התובענה.
 5. הסטודנטים מתחייבים למלא אחר כל ההוראות בתקנות בית הספר ותקנות האוניברסיטה הפתוחה, כפי שיעודכנו מפעם לפעם.
 6. האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים ותכניות הלימודים, בלי למסור על כך הודעות אישיות.
 7. האוניברסיטה הפתוחה רשאית להפסיק את לימודיהם של סטודנטים אם הם מהווים גורם מפריע בקורס, או בכל תכנית לימודים אחרת, ואם הישגיהם בלימודים אינם מצדיקים את המשך לימודיהם. לכל הסטודנטים תהיה זכות שימוע, אם יגישו אותה בכתב למנהל לימודי ההמשך באוניברסיטה הפתוחה בתוך שבעה ימים מיום קבלת ההודעה על הפסקת לימודיהם.