למידה-הוראה-מחקר
היחסים בין הלומד, המלמד והחוקר
במוסדות להשכלה גבוהה


כנס מערך הייעוץ האקדמי וההדרכה בלמידה
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה
יום שני, ב בסיון תשס"ט, 25 במאי 2009


קול קורא להגשת מאמרים

 

הצורך בהעצמת הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה מקבל הכרה גוברת בארץ ובעולם, תוך מענה ממוסד של יחידות המתמחות בקשר שבין הלומד, המלמד והחוקר. בכנס זה נפגיש את העוסקים בטיפוח כישורי למידה והוראה ובפעילות מחקרית מלווה במערכת האקדמית. הכנס יעסוק בממצאי מחקרים בנושאי למידה-הוראה וביישומם במוסדות להשכלה הגבוהה בארץ.

נושאי הכנס:
1.   איכות הלמידה-הוראה במוסדות להשכלה גבוהה: מדדים, עקרונות, קריטריונים
2.   העצמת הסטודנט:
     2.1 הקניית כישורי למידה אקדמיים - חקר מקרה
     2.2 הסטודנט הרפלקטיבי - פיתוח מודעות הסטודנט לתהליך הלמידה ולעצמו
            כלומד (Self-Regulated Learner).
     2.3 מחיפוש מידע לבנייה של ידע - טיפוח של אוריינות בסביבות עתירות מידע
3.   מכניזם של תמיכה בלמידה-הוראה: הערכה, משוב, תקשורת ורפלקציה
4.  חדשנות בהשכלה הגבוהה - פרויקטים חדשניים לשיפור הלמידה-הוראה


ועדת הכנס:

ד"ר יוסי בר, ראש היחידה לקידום ההוראה, החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה.
ד"ר רלי בריקנר, מנהלת היחידה להדרכה, האוניברסיטה הפתוחה.
ד"ר אמנון גלסנר, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון.
גב' עפרה הרץ, מנהלת היחידה להדרכה בלמידה, האוניברסיטה הפתוחה.
פרופ' עפרה מייזלס, דיקן הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
ד"ר אלי קוזמינסקי, החוג לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון.
ד"ר יגאל רוזן, החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, אוניברסיטת חיפה.
ד"ר רוני ריינגולד, ראש החוג לחינוך, אחוה - המכללה האקדמית לחינוך.
ד"ר ריקי רימור, המחלקה לפסיכולוגיה וחינוך, מערך הייעוץ האקדמי, האוניברסיטה הפתוחה.
גב' רחל שחר, מנהלת מערך הייעוץ האקדמי וההדרכה בלמידה, האוניברסיטה הפתוחה.

את ההצעות יש להגיש למזכירות הכנס כקובץ doc או rtf מצורף
עד לתאריך: 05.04.2009
לכתובת: kenes.lemida@openu.ac.il

כל המאמרים שיתקבלו להצגה בכנס יקובצו בספר הכנס (proceedings book) שיופק
בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה


הנחיות להגשת הצעות
להצעות בעברית יש לצרף גם תקציר באנגלית

ניתן להגיש הצעות להצגה כפוסטר או כהרצאה, לפי התבנית הבאה:
1. הצעה להצגה כהרצאה
שפת ההצעה: ניתן להגיש הצעות בעברית או באנגלית.
אורך ההצעה: עד 2000 מילים (לא כולל רשימת מקורות ותרשימים).
מבנה ההצעה:
 • כותרת ההצעה ותחתיה שם המציעים, השיוך המוסדי, וכתובת הדואר האלקטרוני. להצעות בעברית יש לצרף כותרת באנגלית עם שמות המציעים והשיוך המוסדי.
 • תקציר עד 200 מילים.
 • גוף ההצעה יכלול את סקירת הספרות הרלוונטית, שיטת המחקר (אוכלוסייה, כלי המחקר והליך המחקר), התוצאות שהושגו ודיון במשמעותן.
 • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש.
 • סגנון כתיבה: על פי הנחיות האגודה הפסיכולוגית האמריקאית(APA).
 • להצעה יש לצרף רשימה של 5-3 מילות מפתח בעברית ובאנגלית.
 • מגישי ההצעות שיתקבלו להצגה, יתבקשו להגיש את הנוסח הסופי של המאמרים לפי ההנחיות והתבנית להגשה סופית.


2. הצעה להצגה כפוסטר
שפת ההצעה: ניתן להגיש הצעות בעברית או באנגלית.
אורך ההצעה: עד 400 מילים (לא כולל רשימת מקורות ותרשימים)
מבנה ההצעה:
 • כותרת ההצעה ותחתיה שם המציעים, השיוך המוסדי, וכתובת הדואר האלקטרוני. להצעות בעברית יש לצרף כותרת באנגלית עם שמות המציעים והשיוך המוסדי.
 • גוף ההצעה: עד 400 מילים.
 • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש.
 • להצעה יש לצרף רשימה של 5-3 מילות מפתח בעברית ובאנגלית.
 • מגישי ההצעות שיתקבלו להצגה, יתבקשו להגיש את הנוסח הסופי של תקצירי הפוסטרים לפי ההנחיות והתבנית להגשה סופית.
 • מגישי ההצעות שיתקבלו יכינו פוסטר להצגה חזותית ובנוסף יתבקשו להציג את הפוסטר בעל-פה במשך 3 דקות במושב פוסטרים.

שימו לב ! הצעות שיכללו תקציר בלבד ישפטו כמועמדות להצגה כפוסטר.