האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10318 הכנסת שינויים למערכת החינוך

10318 הכנסת שינויים למערכת החינוך‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / חינוך

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך, אחד מבין הקורסים: פילוסופיה של החינוך, פסיכולוגיה בחינוך, וכן אחד מבין הקורסים: סוציולוגיה של החינוך, תכנון לימודים, הוראה והערכה, מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסוציולוגיה, התנהגות ארגונית-מיקרו2 (‏או התנהגות ארגונית-מקרו‎)‏, וכן ועמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה או הקורס קריאה וכתיבה אקדמית עם גישור לשפה העברית.

פיתוח הקורס: פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, פרופ' אביקם גזית

יועצים: פרופ' חיים גזיאל, פרופ' אברהם יוגב, פרופ' דן ענבר

הקורס עוסק בניתוח התהליכים של הכנסת חידושים והתמודדות עם שינויים במערכות חינוך ברחבי העולם, תוך שימת דגש על מערכת החינוך בישראל. יש בקורס משום עניין לקובעי מדיניות חינוך, לאנשי מינהל ולמורים ברמות שונות של מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית. גם קהלי יעד נוספים, דוגמת הורים, אנשי מינהל וקובעי מדיניות במערכות מגוונות של למידה והדרכה במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי, עשויים למצוא בו תחומי עניין רלוונטיים.

חומר הלימוד

הלימוד מתבסס על מאמרים מספר אחד ולקט של מאמרים נבחרים בעברית ובאנגלית בהיקף של כ-500 עמודים. הקורס מחולק לחמישה נושאי משנה, שיפורטו להלן. לחומר הקריאה מצורף מדריך נלווה המציג בקווים כלליים את התחום שבו עוסקים המאמרים בכל נושא ומנחה את הלומדים לזהות ולהגדיר את הבעיות המרכזיות הנדונות במאמרים ובפרקים השונים. הקורס כולל גם אתר קורס, שבו תתקיים פעילות לימודים שוטפת, יתנהלו דיונים בסוגיות נבחרות, יפורסמו חומרי עזר עדכניים, מטלות וקישורים לאתרים רלוונטיים לנושאי הלימוד בקורס.

נושאי הלימוד


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

2 או הקורס בגרסתו הקודמת, התנהגות ארגונית, שאינו מוצע עוד.