האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10528 מנהיגות ויישומיה בחינוך

10528 מנהיגות ויישומיה בחינוך‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / חינוך

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך, אחד מבין הקורסים: פילוסופיה של החינוך, פסיכולוגיה בחינוך, וכן אחד מבין הקורסים: סוציולוגיה של החינוך, תכנון לימודים, הוראה והערכה, מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסוציולוגיה, התנהגות ארגונית-מיקרו2 (‏או התנהגות ארגונית-מקרו‎)‏, וכן ועמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה או הקורס קריאה וכתיבה אקדמית עם גישור מערבית לעברית.

פיתוח הקורס: פרופ' רונית בוגלר; בת-חן פירסט (‏עריכה‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' דן ענבר

יועצים: פרופ' אפרים בן-ברוך, פרופ' אביעד בר-חיים, פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, פרופ' חיים גזיאל, פרופ' גבריאל סלומון, פרופ' אריה שירום, פרופ' בעז שמיר, ד"ר זהר טל

הקורס מתבסס על שלושה מעגלים השזורים זה בזה. המעגל הראשון מתאר את תופעת המנהיגות בכלל וכולל סקירה היסטורית על התפתחות תאוריות המנהיגות. המעגל השני בודק את ההשתמעויות של המנהיגות בחינוך, תוך הדגשת המאפיינים הייחודיים של מסגרות החינוך המשפיעים על עיצוב דפוסי המנהיגות בהן. המעגל השלישי נוגע לפני המנהיגות בחינוך במאה ה-21.

מטרות הקורס

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על מדריך למידה ולקט של מאמרים ופרקים נבחרים בעברית ובאנגלית.

נושאי הלימוד


1 בתואר ראשון אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

2 או הקורס בגרסתו הקודמת, התנהגות ארגונית, שאינו מוצע עוד.