האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10568 מטפורה בחשיבה החינוכית

10568 מטפורה בחשיבה החינוכית‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / חינוך

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך, אחד מבין הקורסים: פילוסופיה של החינוך, פסיכולוגיה בחינוך, וכן אחד מבין הקורסים: סוציולוגיה של החינוך, תכנון לימודים, הוראה והערכה, מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסוציולוגיה, התנהגות ארגונית-מיקרו1 (‏או התנהגות ארגונית-מקרו‎)‏, וכן ועמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה או הקורס קריאה וכתיבה אקדמית עם מעברית לערבית.

פיתוח הקורס: פרופ' ישעיהו שן, ד"ר ניבה ולנשטין; טובה צורף (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' זיוה בן-פורת, פרופ' שרה גורי- רוזנבליט, פרופ' רחל גיורא, פרופ' יעל זיו, פרופ' דוד פישלוב, פרופ' סידני שטראוס

הקורס מנתח תאוריות מרכזיות בתחום החשיבה המטפורית והאנלוגית, תוך שימת דגש על תחום החינוך. נקודת המוצא היא שהמטפורה מהווה מנגנון הכרחי לחשיבה, להבנה, לקומוניקציה, וללמידה, ושבאמצעותו רוכשים ידע חדש על בסיס אנלוגיה לידע קודם.

חומר הלימוד

חומר הלימוד מבוסס על קריאת מאמרים בעברית ובאנגלית, ועל מדריך למידה המציג את התחום הכללי שבו עוסקים המאמרים ומסייע לזהות ולהגדיר את הבעיות המרכזיות הנדונות במאמרים. המדריך כולל גם מטלות שונות.

מבנה הקורס

שער א

מבוא: המטפורה בשפה ובחשיבה

שער ב

מטפורות של למידה

שער ג

תפיסות מטפוריות של המערכת הבית-ספרית

שער ד

המטפורה והאנלוגיה כמכניזם ללמידה ולרכישת ידע

שער ה

מטפורות בטיפול ובייעוץ חינוכי


1 או הקורס בגרסתו הקודמת, התנהגות ארגונית, שאינו מוצע עוד.