האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10599 חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול

10599 חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

שיוך נוסף: מדעי החברה / ניהול

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, אחד מהקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים, אחד מהקורסים חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א, חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏,2 וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורס תורת המחירים א.

פיתוח הקורס: פרופ' אביעד חפץ (‏כתיבה‎)‏; יהודית גוגנהיימר (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' צביקה נאמן, פרופ' שמואל ניצן, פרופ' מוטי פרי, ד"ר אלה שגב

תורת המשחקים עוסקת ביחסי גומלין אסטרטגיים בין מספר מקבלי החלטות. במפגש אסטרטגי כזה כל שחקן מודע לכך שפעולותיו משפיעות על רווחת השחקנים האחרים, ושפעולותיהם משפיעות עליו. תורת המשחקים מנתחת כיצד השפעות הדדיות אלה מנתבות את החלטות השחקנים ומובילות לתוצאה הסופית.

הקורס עוסק במשחקים עם אינפורמציה מלאה, ומתמקד בשימושים של תורת המשחקים בכלכלה ובניהול, וכן בתחומים נוספים כגון מדע המדינה, משפטים וביולוגיה. בין השימושים מופיעים מכרזים, מיקוח, תחרויות פוליטיות ומנגנוני הצבעה, סכסוכים בין-לאומיים, תחרויות בין יצרנים, משכורות ותמריצים בחברות עסקיות, השקעה במוצרים ציבוריים, פיתוח פטנטים, פשיעה ומדיניות אכיפה, חיפוש עבודה ואבטלה, התקפות על שערי מטבע ומשברים פיננסיים, סובסידיות ומכסים במסחר בין-לאומי, חוסר עקיבות בזמן ודחיינות ומשחקים על רשתות.

המושגים התאורטיים המרכזיים הנלמדים בקורס הם משחקים בצורה אסטרטגית, אסטרטגיות שולטות ונשלטות, שִווי משקל נאש, העדפות בתנאי אי-ודאות ושליטת סיכון, מדד המרכזיות של כץ במשחקי שיתוף פעולה ברשת, אסטרטגיות טהורות ומעורבות, אסטרטגיות ביטחון ומשפט המינימקס, אסטרטגיות ניתנות להצדקה, יציבות של שִוויי משקל, משחקים ואבולוציה, בחירה בין שִוויי משקל, משחקים בצורה רחבה, שווי משקל תת-משחקי משוכלל, אינדוקציה לאחור, מהלכי טבע ומשחקים חוזרים.

חומר הלימוד מבוסס על הספר חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול מאת אביעד חפץ (‏האוניברסיטה הפתוחה, מהדורה שלישית 2023‎)‏, על יחידת לימוד אינטראקטיבית בנושא חוסר עקיבות בזמן ודחיינות ותירגול מבוסס אקסל.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.
מי שילמדו את הקורס מסמסטר ב2024 ואילך, לא יוכלו עוד להרשם ולכתוב במסגרתו עבודה סמינריונית. מי שלמדו את הקורס עד וכולל סמסטר א2024 יוכלו להרשם לכתיבת עבודה סמינריונית במסגרתו עד לסוף יולי 2024. לאחר מכן לא תתאפשר כתיבת עבודה סמינריונית בקורס זה.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.

3 עד סמסטר ג2021 הקנה קורס זה 3 נקודות זכות.