האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10875 ביקורת חשבונות

10875 ביקורת חשבונות‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים ניתוח נתוני עתק ואבטחת סייבר, יסודות ביקורת חשבונות, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספריה.

פיתוח הקורס: רו"ח יזהר קנה, רו"ח רוזית אורנבוך, רו"ח ארנון אטיס, רו"ח דקלה דגן סלע

מטרות הקורס

הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע בדבר הנהלים שעל המבקר ליישם בעת ביצוע עבודת הביקורת, הקניית הבנה מקיפה, לרבות פירוט הטכניקות והכלים המעשיים העומדים לרשות המבקר בבואו לערוך ביקורת על הדוחות הכספיים, התוודעות לתהליך הביקורת תוך הבחנה בין המצגים, הערכת הסיכונים לכל מצג ומתן מענה לסיכונים. נוסף על כך הוא נועד להקנות ידע בביקורת מערכות מידע תוך הכרת מבנה מערכות המידע ושימוש במערכי מידע ממוחשבים לביצוע ביקורת של דוחות כספיים.

הקורס מקנה ידע על מתודולוגיה של הביקורת המשולבת הכוללת ביקורת דוחות כספיים ובקרה פנימית על דיווח כספי. כמו כן הוא כולל מתודולוגיות מקובלות וטכניקות יישומיות לניהול ולניתוח מושכל של הבקרה הפנימית על דיווח כספי וכן רגולציה ותקינה רלוונטית בנושא.

לבסוף, הסטודנטים יקבלו כלים להיכרות עם שלבי העבודה, בניית תכנית ביקורת, לרבות הערכת סיכוני הביקורת.

נושאי הלימוד

חלק א - הערכת סיכונים, מהותיות ודגימה

חלק ב - בקרה פנימית

חלק ג - מערכות מידע בתהליך הביקורת

חלק ד - תהליך הביקורת

חלק ה – סדנה בביקורת חשבונות