האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10914 סמינר מחקר למצטיינים: קוגניציה ואיום

10914 סמינר מחקר למצטיינים: קוגניציה ואיום‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה קוגניטיבית, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו, רגרסיה וניתוח שונות2, פסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית2, השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. יתקבלו רק סטודנטים מצטיינים שהסמינר יוצע להם באופן אישי.

פיתוח הקורס: פרופ' ערן חיות

הסמינר מיועד לסטודנטים מצטיינים שיוזמנו ליטול בו חלק באמצעות פנייה של מרכז ההוראה.

נושא הסמינר

נושא הסמינר הוא קוגניציה ואיום. הסמינר מתבסס על מאמרי מחקר עדכניים בנושא זה.

מבנה הסמינר

הסמינר הוא שנתי וכולל שני חלקים. קיימת חובת נוכחות בכל המפגשים לאורך השנה.

חלק א (‏סמסטר ראשון‎)‏

המפגשים בחלק זה יוקדשו לדיון ביקורתי במאמרים בתחום.

חלק ב (‏סמסטר שני‎)‏

המפגשים בחלק זה יעסקו בכתיבת העבודה הסמינריונית בסגנון של סדנה לכתיבת עבודה סמינריונית.

עם הגשת העבודה הסמינריונית יקבלו הסטודנטים ציון אחד לקורס, שיתבסס על השתתפות פעילה, מטלות והעבודה הסמינריונית.

סמינר המצטיינים נחשב כקורס לכל דבר במסגרת הלימודים לתואר, ונכלל ברשימת הקורסים לתואר של הסטודנטים.


1 בקורס זה חובה לכתוב עבודה סמינריונית אמפירית. להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה. הקורס נקרא בעבר סמינר מחקר בפסיכולוגיה – למצטיינים.

2 סטודנטים שלמדו את הקורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות  עד סמסטר 2021ג, פטורים מלימוד הקורסים רגרסיה וניתוח שונות‏ (‏‏10286‎‎)‏‏ ופסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית‏ (‏‏10851‎‎)‏‏.