האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12051 סמינר מחקר: מגדר ופוליטיקה

12051 סמינר מחקר: מגדר ופוליטיקה‏1

5 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים

שיוך נוסף: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

שיוך נוסף: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תנאי קבלה לתואר בלימודי דמוקרטיה: הקורס סוגיות במדיניות ציבורית או דמוקרטיה ודמוקרטיזציה, אחד מבין הקורסים דמוקרטיה: גישה רב-תחומית, סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה, וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג אלף ובמאגרי מידע. ידע מומלץ: הקורס דמוקרטיה ופמיניזם, הקורס מבוא ללימודי מגדר.

פיתוח הסמינר: ד״ר רעות איצקוביץ'-מלכה

הסמינר יעסוק בחקר ההיבטים הממוגדרים של הפוליטיקה תוך שימת דגש מיוחד על ייצוג והשתתפות נשים בפוליטיקה. בחלקו הראשון של הסמינר תוצג הביקורת הפמיניסטית על הסדר הפוליטי הקיים כמו גם שאלות מהותיות הקשורות בהצטלבות שבין פמיניזם, מגדר ואזרחות. לאחר מכן יעסוק הסמינר בהרחבה בסוגיות הקשורות בייצוג נשים ודפוסי הצבעה: הסמינר יבחן את תת-הייצוג של נשים בפוליטיקה, יציע הסברים שונים לתת-ייצוג זה וכן דרכים באמצעותן ניתן להגדיל את ייצוגן התיאורי של נשים במוסדות פוליטיים שונים. בנוסף, יעסוק הסמינר בשאלה מדוע למספרן של נשים בבתי מחוקקים יש משמעות ויבחן איזו השפעה יש לנשים מחוקקות על עיצוב מדיניות. לבסוף, יעסוק הסמינר בפער המגדרי הקיים בין גברים לנשים בהצבעה ובהשתתפות פוליטית וכן בהטמעת חשיבה מגדרית (‏gender mainstreaming‎)‏.

מטרות הסמינר

להציג לסטודנטים את הקשרים ההיסטוריים, התאורטיים והאמפיריים בין מגדר לפוליטיקה. לחשוף את הסטודנטים להסברים השונים הקיימים לתת הייצוג של נשים בפוליטיקה ולאפשר להם להעריך באופן ביקורתי מנגנונים שונים המוצעים לטובת הגדלת ייצוגן של נשים. לעורר דיון תאורטי בנושא הקשר שבין ייצוג תיאורי של נשים לייצוגן המהותי ולבחון קשר זה באמצעות מחקרים אמפיריים. לדון בשאלת השתתפותן של נשים בספירה הפוליטית וקיומו של פער מגדרי בהצבעה.

נושאי הלימוד

מבנה הסמינר

6 מפגשים פרונטליים בני 3 שעות כל אחד המיועדים להרצאה ולדיון. נוכחות חובה בכל המפגשים.

פגישות הנחייה אישיות בין המרצה לסטודנטים.


1 בקורס זה חובה לכתוב עבודה סמינריונית.