האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12203 סוגיות מתקדמות בחקר שלטון מקומי

12203 סוגיות מתקדמות בחקר שלטון מקומי‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

תנאי קבלה: הקורסים סוגיות במדיניות ציבורית, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני, וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג האלף ובמאגרי המידע.

פיתוח הקורס: פרופ' ערן רזין, פרופ' יגיל לוי, ד"ר אורן שלמה

הקורס מציע העמקה בסוגיות נבחרות בחקר השלטון המקומי, בדגש על אתגרי המאה ה-21. מטרתו להקנות כלים להבנה של סוגיות יסוד בתחום השלטון המקומי ולהתמודדות עמן, באמצעות חומרי קריאה אקדמיים ישראלים ובינלאומיים. הקורס מתמקד בסוגיות הבאות: דמוקרטיה, מנהיגות ופוליטיקה מקומית; מושגי יסוד בארגון וניהול השלטון המקומי, בדגש על היבטי משפט ורגולציה; מבנה המערכת המוניציפלית: רפורמות בשלטון המקומי וסוגיית הממשל המטרופוליני בערים גדולות בעולם; המשק הכספי של הרשויות המקומיות, בהדגשת סוגיות במימון הפיתוח המקומי; חדשנות מקומית בתחום הניהול והפיתוח המוניציפלי תוך העמקה במושג "הערים החכמות", שזכה למקום מרכזי בסדר היום המוניציפלי בעשור השני של המאה ה-21. המטלה המסכמת היא עבודה, שתעסוק בנושא אקטואלי ותשלב את החומרים שבמקראת הקורס עם אירועים ודיונים אקטואליים המקבלים ביטוי גם במסמכי מדיניות עדכניים.