האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12206 סמינר מחקר: הפוליטיקה של העיר

12206 סמינר מחקר: הפוליטיקה של העיר‏

5 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

תנאי קבלה: הקורסים סוגיות במדיניות ציבורית, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני, וקורס בחירה נוסף. כמו-כן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג האלף ובמאגרי מידע.

פיתוח הקורס: ד"ר אורן שלמה

תיאור הקורס ומטרותיו

מטרת הסמינר היא להקנות ידע, מושגים ותיאוריות לניתוח והבנת הפוליטיקה והסדרי הממשל העירוניים ואת השפעתם על תהליכים וסוגיות חברתיות ופוליטיות בקנה המידה הלאומי והמקומי במטרה לבנות בסיס מושגי ואמפירי אשר יתמוך בכתיבת עבודת הסמינר. בהתאמה, עבודת הסמינר תתמקד בניתוח של מקרה מבחן או סוגיות חברתיות, כלכליות ופוליטיות בתחומי הפיתוח, הממשל והמדיניות העירונית (‏Urban Governance‎)‏.

נקודת המוצא התיאורטית והאמפירית של הסמינר היא שיש לפרש ולהבין את הפוליטיקה העירונית, כפוליטיקה שעניינה בדינמיקות הפוליטיות הייחודיות של המקומי, ועם זאת יש לה זיקות גם לתהליכים פוליטיים וכלכליים רחבים יותר וברמות ממשל שונות – אזוריות, לאומיות וגלובליות. אמנם, רבות מהבעיות ושאלות המדיניות הנוגעות למשל, למאפייני הפיתוח הכלכלי והמרחבי בערים ומחוצה להם, הקצאת משאבים ושירותים, דיור, חינוך, פיתוח תשתיות, קיטוב חברתי ואי-שיוויון, קיימוּת והתמודדות עם משבר האקלים, הן בעיות הנבחנות בתחומים וברמות שונות של עיצוב המדיניות הציבורית, אך יחד עם זאת יש להן ביטויים מובהקים ברמה המקומית. יתרה מכך, בהינתן תהליכי אורבניזציה מואצים, מקומיים וגלובליים שלאורם כ 60% מהאוכלוסייה האנושית צפוייה להתגורר ביישובים עירוניים ב-2030, רבות מהסוגיות החברתיות, הפוליטיות והסביבתיות של ימנו נובעות במישרין מהמדיניות הציבורית המקומית והפוליטיקה העירונית.

במהלך הסמינר נקרא טקסטים אקדמיים ונקיים דיונים במטרה לפרק ולהבהיר את מערכי הכוחות, האינטרסים, המאבקים ואת התפיסות הרווחות על ייצור הסדרי הממשל והפיתוח העירוני והבניית הצביון החברתי של העיר.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

20 פריטי קריאה הנמצאים באתר הקורס.

מבנה הסמינר

שישה מפגשים פרונטליים של שלוש שעות כל אחד. הנוכחות בכל המפגשים היא חובה.

פגישות הנחיה בין המרצה לסטודנטים.

הגשת מטלת אמצע וכתיבת עבודת סמינר.

בקורס נדרשת השתתפות חובה במפגשים, המפגשים בקבוצות המקוונות מתקיימים על פי שעון ישראל.