האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13033 המערכת הפיננסית ושוק ההון

13033 המערכת הפיננסית ושוק ההון‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: הקורסים חשבונאות למנהלים וניהול פיננסי. כמו-כן שניים מבין הקורסים: כלכלת עסקים, שיווק וניהול והתנהגות ארגונית. ידע קודם מומלץ: ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות.

פיתוח הקורס: ד"ר אריה נחמיאס, פרופ' אורי בן-ציון

יועצים: פרופ' יאיר אורגלר, פרופ' אבי בן-בסט, פרופ' יוסף יגיל, פרופ' משה קים, פרופ' אהרון רוזנפלד

מטרות הקורס

הקורס נועד להציג את המבנה והתפקיד של המתווכים הפיננסיים בשוקי ההון במדינות מפותחות בכלל ובשוק הישראלי בפרט. בקורס יושם דגש על הרפורמה בשוק ההון, על תהליך הליברליזציה ועל תהליך ההפרטה וסוגיית הפיקוח.

נושאי הלימוד

שוקי ההון ותיווך פיננסי – מבוא כללי; תפקיד ומבנה שער הריבית; ניתוח המבנה הפיננסי של שוק ההון; ניהול מערכת בנקאית ופיננסית; מבנה ותחרות בענף הבנקאות ובענפים פיננסיים אחרים; תקנות והגבלות על בנקים ומוסדות פיננסיים; מוסדות תיווך פיננסיים שאינם בנקים; הבנק המרכזי וכלי מדיניות הבנק; הרפורמה בשוק ההון הישראלי, ליברליזציה והפרטה.

חומר הלימוד

F.S. Mishkin, The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 3rd ed. (‏Business School Edition, Global Edition, Pearson, 2013‎)‏