האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13035 מימון עסקי רב-לאומי

13035 מימון עסקי רב-לאומי‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: הקורסים חשבונאות למנהלים וניהול פיננסי. כמו-כן שניים מבין הקורסים: כלכלת עסקים, שיווק וניהול והתנהגות ארגונית. ידע קודם מומלץ: ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות.

פיתוח הקורס: ד"ר אריה נחמיאס, פרופ' אורי בן-ציון, ד"ר רוני מנוס

יועצים: פרופ' נחום ביגר, פרופ' יוסף יגיל, פרופ' אהרון רוזנפלד, ד"ר מרים קראוס

מטרות הקורס

הקורס נועד להקנות ידע וכלֵי ניתוח תאורטיים ויישומים לניהול זרמי מזומנים החוצים גבולות מדיניים. זרמי מזומנים אלה מתאפיינים בקיומה של מערכת רב-מטבעית שהמשקל היחסי בה לא נשאר קבוע. הקורס מתמקד בשוק ההון הבין-לאומי ובהחלטות ההשקעה והמימון הייחודיות לחברה הפועלת בסביבה בין-לאומית.

נושאי הלימוד

הסביבה הפיננסית הבין-לאומית; ניהול סיכוני מטבע זר; מימון החברה הגלובלית; החלטות השקעה בין-לאומיות.

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על הספר:

D.K. Eiteman, A.L. Stonehill & M.H. Moffett, Multinational Business Finance, 13th ed. (‏Global Edition, Pearson, 2013‎)‏