האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13036 עקרונות ועיקרים במיסוי הכנסה

13036 עקרונות ועיקרים במיסוי הכנסה‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: הקורסים חשבונאות למנהלים וניהול פיננסי. כמו-כן שניים מבין הקורסים: כלכלת עסקים, שיווק וניהול והתנהגות ארגונית. ידע קודם מומלץ: ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות.

פיתוח הקורס: פרופ' יוסף גרוס (‏‏עו"ד‎‎)‏‏, שגיא גרשגורן (‏‏עו"ד, רו"ח‎‎)‏‏‏

מטרות הקורס

הקורס נועד ללמד דיני מיסים במסגרת לימודי התואר השני, ולהקנות ידע, מיומנות וכלים בהבנת הוראות מיסוי ההכנסה הפירותית בישראל. הקורס מתמקד בהכרת מערכת מיסוי ההכנסה ומיסוי רווחי ההון, בהקשרים משפטיים, חשבונאיים, כלכליים ועסקיים, תוך שימת דגש על מיסוי היחיד, מיסוי התאגיד ומיסוי פעילות בין-לאומית בעלות זיקה לישראל. בנוסף, הקורס מקנה מיומנויות, מושגים וכלי ניתוח פרקטיים להערכה ולבחירה בין חלופות עסקיות בעלות השלכות מיסויִיות.

נושאי הלימוד

מושגי יסוד ועקרונות בדיני המס בישראל; הבחנה בין הכנסה פירותית להכנסה הונית ועיקרי תורת המקור; הכנסות ממקור פעיל – עסק ומשלח יד; הכנסות ממקור פעיל – שכר עבודה; הכנסות ממקור סביל וממקור אחר; התרת ניכויים מההכנסה; קיזוז הפסדים; התרת פטורים מההכנסה, מיסוי רווחי הון וסוגיות מיסוי רווח הון ממכירת מניות ואופציות שהונפקו לעובדים, מכירת ניירות ערך סחירים; מיסוי תאגידים; מיסוי בין-לאומי – סוגיות מיסוי אישיות וטריטוריאליות, מיסוי תאגידים בין-לאומיים ומניעת כפל מס; חוקי עידוד; תכנון מס הימנעות ממס ועסקאות מלאכותיות.

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על ספר הקורס המחולק לשישה פרקים: מבוא; מיסוי הכנסה פירותית; הוצאות, הפסדים ופטורים; מיסוי רווחי הון; תאגידים ומיסוי בינלאומי חוקי עידוד וגבולות תכנון מס.