האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13041 השבחת ערך חברות

13041 השבחת ערך חברות‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: הקורסים חשבונאות למנהלים וניהול פיננסי. כמו-כן שניים מבין הקורסים: כלכלת עסקים, שיווק וניהול והתנהגות ארגונית. ידע קודם מומלץ: ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות.

פיתוח הקורס: פרופ' ניצה גרי, רו"ח אורלי ענווה

מטרות הקורס

לחשוף את הסטודנטים לפוטנציאל של השבחה תפעולית ולהעמיק את ההבנה בנושאי ניהול, תפעול, תמחיר והשילוב ביניהם.

הקורס נועד להציג כלי ניהול שתורמים להשבחת ערך חברה להעמיק את ההבנה של חשיבות התאמת מדדי הביצוע ושיטת התמחיר לסוג הארגון.

הקורס מקנה כלים לתמיכה בקבלת החלטות ניהוליות בנושאים: המחרה, בחירת תמהיל מוצרים או שירותים, הוצאת עבודות לקבלנות משנה, השתתפות במכרזים, השקעות ועוד.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

מקראת מאמרים ומדריך למידה באתר הקורס.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.