"כעקבות במדבר": גבולות שבטי הבדווים ותהליכי הגירה בנגב בראי דפוסי הקבורה 1800 – 1966

אמיר גלילי, רות קרק וגדעון קרסל

מאמר זה עוסק בתהליכי ההגירה של יחידות שבטיות בחברה הבדווית בנגב במרוצת המאות התשע-עשרה והעשרים והשתקפותה בדפוסי הקבורה. בעזרת ניתוח גאוגרפי והיסטורי של בתי קברות ושיוכם השבטי, התקיים מעקב אחר מיקומן של יחידות שבטיות לאורך תקופת המחקר. במוקד המאמר עומד מטה הט'לאם והגירתו הנמשכת צפונה ומזרחה מהרכסים הגבוהים של מרכז הנגב, דרך צפון הנגב ועד בקעת ערד, במהלך המאות התשע-עשרה והעשרים. בעזרת מערך בתי הקברות, מיקומם ושיוכם השבטי מאיר המאמר מחדש תפיסות של זהות שבטית, טריטוריה ותהליכי הגירה של חברה שבטית-נוודית. בין היתר מנתח המאמר בעזרת חקר בתי הקברות את הוויכוח בין השבטים בנושאים כגון חסות, ראשוניות וההגדרות המנהליות השונות. נוסף על כך מנתח המאמר שיטות שונות של חלוקה טריטוריאלית בין-שבטית שבה משמשים בתי הקברות חלק ממערך של סימנים טריטוריאליים.