האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10588 יחסי עבודה

10588 יחסי עבודה‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / ניהול

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס ניהול משאבי אנוש, או שניים מבין הקורסים התנהגות ארגונית-מיקרו2 (‏או התנהגות ארגונית-מקרו‎)‏, מגמות בחברה הישראלית, ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, מדיניות ציבורית, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה, או קבלה ללימודי תואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך.

פיתוח הקורס: פרופ' אמנון כספי, רות קסטיאל; שלומית רז (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' אביעד בר-חיים, פרופ' אמירה גלין, פרופ' גד הראל, פרופ' רן חרמש, עו"ד נחמן אורי

הקורס נועד להקנות ידע והבנה במערכות יחסי העבודה בכמה מדינות וישראל בכללן. במסגרת הקורס נבחנות סוגיות כגון: השפעת הגלובליזציה על יחסי עבודה, הגנה על העובדים, מידת מעורבות הממשל והאופן בו הממשל מתערב ביחסי עבודה. כמו כן, נדונים בהרחבה יחסי הגומלין בין המעסיקים ונציגיהם לבין העובדים ונציגיהם: אופן ניהול משא ומתן, הגורמים והעילות לסכסוכים, שביתות וכיצד ניתן ליישב את חילוקי הדעות ברמות השונות.

לקט המאמרים והמקורות מרחיב את הידע בנושאים המרכזיים הנדונים בקורס, ומדריך הלמידה מסייע לסטודנטים לזהות ולהגדיר את הבעיות המרכזיות הנדונות במאמרים.

נושאי הלימוד


1 בתואר ראשון אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

מסמסטר ב2020 הקורס אינו נלמד עוד.

2 או הקורס בגרסתו הקודמת, התנהגות ארגונית, שאינו מוצע עוד.