האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13037 מדיניות ציבורית: מתאוריה למעשה

13037 מדיניות ציבורית: מתאוריה למעשה‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל עסקים / מינהל ומדיניות ציבורית

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה:

לתואר שני במינהל עסקים: חשבונאות למנהלים, שיווק, ניהול והתנהגות ארגונית, ניהול פיננסי, דיני תאגידים למנהלים.

לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך: הקורסים מחקר כמותי בחינוך, כלכלת חינוך, ואחד מבין הקורסים ניהול והתנהגות ארגונית, התנהגות ארגונית-מיקרו.

לתואר שני בלימודי דמוקרטיה: שנים מבין הקורסים: דמוקרטיה - גישה רב-תחומית, הדמוקרטיה בישראל - סוגיות נבחרות, תיאוריות דמוקרטיות בנות זמננו.

פיתוח הקורס: פרופ' דוד נחמיאס, ד"ר אורי ארבל-גנץ, ד"ר אסף מידני (‏כתיבה‎)‏; ניסים כהן (‏מדריך למידה‎)‏; אילנה גולן (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' רפי בר-אל, פרופ' ערן ויגודה-גדות, פרופ' יגיל לוי, פרופ' אריה נאור, פרופ' אביעד בר-חיים, ד"ר דוד לוי-פאור

הקורס נועד להקנות מושגי יסוד, גישות תאורטיות ומודלים יישומיים לאבחון מדיניות ציבורית. בקורס מתנסים הסטודנטים בניתוח שיטתי של מקרי בוחן מגוונים, ובכך מעמיקים את ידיעותיהם בנושאים מרכזיים במדיניות הציבורית בישראל.

נושאי הלימוד

מדיניות ציבורית במדינה דמוקרטית, התפתחות המדינה הדמוקרטית במערב אירופה ובארצות הברית; אידיאולוגיות מדינה-חברה כבסיס למדיניות ציבורית; הצדקה נורמטיבית להתערבות המדינה בחיי הפרט והחברה; הצדקה פוזיטיבית למדיניות ציבורית; תפוקות המדיניות הציבורית; טיפוסי מדיניות; מדיניות ציבורית בין שלושה סקטורים; שלבים במדיניות ציבורית; תרבות שלטונית והשפעתה על עיצוב, יישום והערכה של מדיניות ציבורית; מדיניות ציבורית בישראל: מאפיינים חוקתיים ומוסדיים לדמוקרטיה הישראלית; רשויות ומוסדות מעצבים ומשפיעים על מדיניות ציבורית בישראל; בעלי עניין חוץ-ממשלתיים והשפעתם על המדיניות הציבורית; תרבות שלטונית בישראל; הליכי הגלובליזציה והשפעתם על המדיניות הציבורית בישראל; סוגיות מרכזיות במדיניות הציבורית בישראל; משבר המשילות בישראל וחסמי היישום.

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על ספר הקורס, על מקראה ועל מדריך למידה.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.