האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14018 שינוי ארגוני במערכות למידה

14018 שינוי ארגוני במערכות למידה‏1

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה / מערכות למידה

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

שיוך נוסף: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

תנאי קבלה לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה: הקורסים מחקר כמותי בחינוך, פיתוח והפעלה של תכניות לימודים, תאוריות למידה והוראה, הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה, ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

תנאי קבלה לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך: הקורסים מחקר כמותי בחינוך, תאוריות למידה והוראה, הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה, וכן עמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

תנאי קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית ושניים מבין הקורסים סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות א, סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות ב, קוגניציה חברתית, הבדלים בין-אישיים, תהליכים קבוצתיים.

פיתוח הקורס: פרופ' אורית אבידב-אונגר, פרופ' שרה גורי-רוזנבליט

יועצים: פרופ' אפרים בן-ברוך, פרופ' חיים גזיאל, פרופ' אברהם יוגב, ד"ר זהר טל

הקורס עוסק בתחום של ייזום והכנסת שינויים בארגונים. כדי לשרוד ולשגשג, ארגונים חייבים לחדש, לפתח, ליזום ולשנות טכנולוגיות, שיטות ניהול ודרכי עבודה. הקורס מספק ידע על מהותם של תהליכי שינוי במערכות חינוך ולמידה, מתחקה אחר מאפייניהם, ועומד על הדילמות והקשיים בהובלתם ועל האסטרטגיות להתמודדות עם קשיים אלו.

מטרות הקורס

 • להציג את התחום ולבחון תהליכי שינוי כתולדה של מדיניות המשקפת סדרי עדיפויות של קבוצות עניין שונות בחברה.

 • להכיר מגמות ומושגים הקשורים לתחום של שינוי ארגוני: שלבים, קשיים ודילמות בהכנסת שינויים.

 • להבין את המשמעות של תהליכי שינוי במציאות דינמית ומשתנה, בה הלמידה הארגונית הִנה בסיס לשינוי וכר לצמיחה ולהתחדשות ארגונית.

 • להבין את התהליכים של הובלת שינויים בארגונים מנקודת המבט של מוביל השינוי, המנהל-המנהיג, ומנקודת המבט של המערכת הארגונית.

 • לבחון מקרים של הכנסת שינויים במערכות חינוך ולמידה בארץ ובעולם המדגימים את ההיבטים השונים של התהליך.

נושאי הלימוד

 • שינוי במערכות חברתיות – מונחי מפתח

 • מדיניות חינוך ושינוי במערכות חינוך ולמידה

 • קשיים ודילמות בהכנסת שינויים והאסטרטגיות להתמודדות עמם

 • תפקיד המנהיגות בהובלת שינוי בארגונים

 • מערכות חינוך ולמידה כארגונים לומדים

חומר הלימוד

 • ספר הקורס:

K. Morrison, Management Theories for Educational Change (‏Sage Publications, 1998‎)‏

 • מקראה ומדריך למידה

בקורס נדרשת נוכחות במפגש הראשון. בקורס יתקיימו גם שני מפגשים מקוונים באנגלית ובהם יידונו מאמרים מתוך חומר הקריאה של הקורס.


1 במסגרת קורס זה חובה לכתוב עבודה סמינריונית.