14029 סמינר לתזה א

14029 סמינר לתזה א‏

2 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

תנאי קבלה: 20 נ"ז בתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה. ארבעה קורסים מתוך: פיתוח והפעלה של תכניות לימודים, שיטות מחקר בחינוך, הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה, טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה.1 תאוריות למידה והוראה. בנוסף יש לסיים קורס סמינריוני אחד שבמסגרתו נכתבה עבודה אמפירית, מבין: שילוב טכנולוגיות למידה בתחומי-דעת שונים, גישות ומודלים בעיצוב ובפיתוח של מערכות הוראה והדרכה ממוחשבות, סוגיות בפסיכולוגיה של משתמשי רשת האינטרנט, שינוי ארגוני במערכות למידה, מורים בעולם של שינוי: מגמות ואתגרים, פיתוח תכניות לימודים בתחומי דעת. בנוסף, יש להגיש הצהרת כוונות מאושרת לתזה, באישור מרכזת/ת ההוראה.

פיתוח הקורס: ד"ר אינה בלאו, פרופ' יורם עשת

ביצוע מחקר לתזה וכתיבת תזה הן משימות מורכבות, המחייבות את הסטודנטים בשליטה גבוהה בשיטות לביצוע מחקר, לניתוח נתונים ולפרשנותם. לצד הידע הפורמלי הרב המתחייב מכך, נדרשת גם יכולת גבוהה בכתיבה אקדמית שיטתית לצד חשיבה יצירתית. הקורס מבקש להקנות למשתתפים מיומנויות לביצוע מחקר התזה שלהם, תוך היכרות עם מחקריהם של עמיתים ושל חוקרים מובילים בתחום.

מטרות הקורס

  • היכרות תאורטית ומעשית עם אסטרטגיות, גישות ושיטות בתכנון וביצוע מחקרים לתזה;

  • הצגת השלבים המרכזיים בביצוע המחקר והכתיבה של הצעה לתזה (‏מסגרת תאורטית, מתודולוגיה‎)‏ וקבלת משוב עמיתים;

  • סוציאליזציה מקצועית עם עמיתים וחוקרים מובילים בתחום.

מבנה הקורס

א. סמינר תזה

סמינר התזה יתנהל כסדנה פנים-אל-פנים, בה יושם דגש על לימוד ופיתוח מיומנויות של כתיבה והצגה אקדמית. רוב המפגשים יוקדשו להצגה של הסטודנטים את השלבים המרכזיים בהם הם מצויים בהצעה התזה שלהם (‏סקירת ספרות-מבוא; מתודולוגיה‎)‏. לאחר כל הצגה יתקיים דיון קבוצתי ויתקבל משוב עמיתים. מעת לעת יוקדש מפגש לדיון בנושאים עקרוניים – תאורטיים ומתודולוגיים, שרלוונטיים לכל הסטודנטים.

חובות הסטודנטים בסמינר התזה: ההשתתפות פעילה במפגשים; הצגה של שני שלבי ההתקדמות בתזה (‏סקירת ספרות-מבוא; מתודולוגיה‎)‏. הסטודנטים יציגו את שלבי התקדמותם בהצעה לתזה פעמיים בסמסטר; מתן משוב כתוב לשתי הצגות של עמיתים.

ב. קולוקוויום תזה

במסגרת הקולוקוויום יתקיימו הרצאות של חוקרים המתמחים בהיבטים שונים של הנושאים הנלמדים בתכנית. מסגרת זו תזמן לסטודנטים סוציאליזציה עם התחום ועם החוקרים המובילים בו. בכל מפגש חודשי בקורס, תתקיים הרצאה אחת.

חובות הסטודנטים בקולוקויום התזה: השתתפות בכל ההרצאות; השתתפות בדיון מקוון שייערך אחרי כל הרצאה; הגשת מטלת סיכום שתהיה קשורה לאחת מההרצאות בקולוקוויום.

מפגשים

על מנת להקל על הסטודנטים לתזה, המפוזרים ברחבי הארץ, סמינר התזה והקולוקוויום יילמדו שניהם באותו יום, פעם בחודש, ויימשכו 4 שעות. בגלל מרכזיותם של הדיונים בקורס, ההשתתפות במפגשים הינה חובה.


1 או הקורס טכנולוגיה ולמידה (‏14010‎)‏, שאינו מוצע עוד.