האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

30204 הסקה סטטיסטית

30204 הסקה סטטיסטית‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מתמטיקה

ידע קודם דרוש: אחד מבין הקורסים מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים , הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב , תורת ההסתברות .

פיתוח הקורס: פרופ' שמואל זמיר, פרופ' רות בייט-מרום, פרופ' גד נתן, מרגלית פיין, ריבה נדם, מיכל שטרן

יועצים: פרופ' שמואל אביטל, פרופ' יוסף יהב, פרופ' יוסף רינות

קורס זה מציג את הנושאים העיקריים ואת השיטות העיקריות במחקר הסטטיסטי וביישומיו. לצורך הבנתו דרושה היכרות ראשונה עם תורת ההסתברות ועם שיטות תיאור נתונים, כמצויין בידע הקודם הדרוש.

חומר הלימוד

היחידות הראשונות דנות בדגימה. הן מהוות את החוט המקשר בין תורת ההסתברות שהיכרנו בקורס המבוא לבין היחידות הבאות העוסקות בהסקה סטטיסטית מתוצאות מדגם לאוכלוסייה כולה. בין המושגים המובאים: דגימה, חוק המספרים הגדולים, משפט הגבול המרכזי, אמידה ורווח-סמך.

היחידות הבאות דנות בבדיקת השערות, כלומר, בדרכים להיסק מנתוני מדגם להשערות המתייחסות לכלל האוכלוסייה.

הפרקים על מתאם ורגרסיה עוסקים בקשר לינארי בין משתנים סטטיסטיים, ובשיטות לניבוי משתנה אחד ממשתנה אחר (‏או ממספר משתנים אחרים‎)‏. כמו כן מובאות שיטות להסקה על השערות בדבר טיב הניבוי ועוצמת הקשר בין המשתנים.

הפרק האחרון בקורס מציג ניתוח שונות חד כיווני וניתוח שונות רב משתני. זהו הפרק הדן בבדיקת השערות על הדמיון והשוני בין שתי אוכלוסיות, או בין מספר רב של אוכלוסיות, ביחס למשתנה אחד או למספר משתנים.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.