מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס


למידה שיתופית באו"פ צעד נוסף קדימה:
ויקי, בלוגים, פורומים, גוגל דוקס ועוד...

בית מדרש משותף למרכז צ'ייס ולשה"ם
אולם קנבר
ד בכסלו תשס"ט, 1 בדצמבר 2008, בין השעות 12:30-14:00

רקע: בעולם כולו מתרחשת בשנים האחרונות מגמה אוניברסלית של למידה שיתופית, בעקבות היכולות המתאפשרות על ידי הכלים הטכנולוגיים העכשויים. מגמה זו הולכת וגוברת באוניברסיטאות, ובכלל זה האוניברסיטה הפתוחה, אשר אישרה, למשל, בשנת 2008 הפעלתם של ממ"שים (מטלות שיתופיות מקוונות) ובכך פתחה צוהר להפעלה של דגם פדגוגי חדש המבוסס על למידה שיתופית. הלמידה השיתופית מזמנת, גם לסטודנטים הלומדים מרחוק, חווית למידה מערבת, מפעילה, המפתחת מיומנויות חשיבה גבוהות. מפגש זה יעסוק בלמידה שיתופית, יוצגו ממשי"ם שפותחו והופעלו בסביבות הטכנולוגיות השונות (ויקי, בלוגים, פורומים, גוגל דוקס), ויידונו סוגיות שונות המתיחסות לתהליך הפיתוח של הממ"נים: דרכי ההפעלה, מקומו של המנחה/מרכז תהליך, וכן יוצגו דגמים להערכה של ממ"שים אלו, כפי שהתפתחו באוניברסיטה הפתוחה.


תוכנית

פתיחה חגית מישר-טל, הצגת הסוגיות שיידונו במפגש מצגת

הצגת מחקרים (10-15 ד' כל הצגה):

  • נילי מור (מרכז צ'ייס): מטלה אישית-שיתופית בסביבת בלוג מצגת
  • ריקי רימור (מרכז צ'ייס): סביבת המסד המקוון של גוגל מצגת
  • חגית מישר-טל (מרכז שה"ם ומרכז צ'ייס): מטלה שיתופית בסביבת פורום מצגת
דיון במליאה בהנחיית חגית מישר-טל


תקצירי ההרצאות

נילי מור, מרכז צ'ייס: מטלה אישית-שיתופית בסביבת בלוג

למידה תוך התנסות (learning by doing) ובחינת ההתנסות במבט רפלקטיבי ויישומי הם מאפיינים בולטים של הקורס "טכנולוגיות למידה לסוגיהן - תיאוריה ויישום". במסגרת זו נעשה שימוש בפלטפורמת הבלוג כסביבה אישית-שיתופית, כאשר כל סטודנט כתב פוסטים בבלוג האישי שלו, קבל ושלח תגובות מ / לעמיתיו לקורס, בחן את הבלוג שלו במבט רפלקטיבי בהתייחס לתהליך ולתוצר, תכנן פעילות חינוכית/ לימודית לאוכלוסיית יעד כבחירתו. בהרצאה תתואר ההתנסות ויוצג מחקר (בשיתוף עם אינה בלאו ותמי נויטל), שמתמקד באינטראקציות הבין אישיות והקבוצתיות, שהתפתחו בסביבת הבלוגוספירה של הקורס.

ריקי רימור, מרכז צ'ייס: סביבת המסד המקוון של גוגל

סביבת המסד המקוון של גוגל נבחרה כסביבה שיתופית המאפשרת פעילות קוגניטיבית של ארגון נתונים ומיונם, ושל ייצוג טיעונים במסד שיתופי. סביבת הלמידה כוללת בניית מסד של סוגי ידע על ידי הזנת היגדים מתאימים לשדות של "סוגי ידע", ופעילות נלווית של התדיינות ומשוב הדדי של השותפים בבניית המסד, המכוונים לאיתור מידע, הערכתו, ארגונו ובקרה על התהליכים עצמם. הפעילות מתבססת על תפיסה הרואה במסדי נתונים כלים קוגניטיביים מחד, ועל תפיסה של בניית ידע שיתופי, מאידך.
בהרצאה תוצג הפעילות במסד נתונים שיתופי מקוון בסביבת הגוגל, אשר הוגדרה כממ"ן שיתופי (ממ"ש) של הקורס "ממידע לידע", והמשלבת השתתפות קודמת בפורום מתוקשב של אתר הקורס. הפעילות התקיימה בצוותים, במשך ששה שבועות, והיא הוערכה לפי מדדים של בניית ידע אישי וקבוצתי אשר יוצגו בהמשך.
ממצאים ראשוניים שהתקבלו מצביעים על קשר דיפרנציאלי בין מידת הפעילות בפורום למדדים של בניית ידע אישי וידע קבוצתי במסד. השלכות ממצאים אלה ללמידה שיתופית יידונו בסיום.

חגית מישר-טל, מרכז שה"ם ומרכז צ'ייס: מטלה שיתופית בסביבת פורום

בקורס "טכנולוגיה ולמידה" התקיימו בשני הסמסטרים האחרונים מטלות שיתופיות בסביבת פורום. המטלות היו בנויות סביב דיון מונחה בסוגיה מסוגיות הקורס. הדיון ערך כשבועיים ובמהלכו נתבקשו הסטודנטים לשלוח הודעות ולהגיב להודעות חבריהם. בתום תקופת המטלה ריכזו הסטודנטים את תרומותיהם וסיכמו ברפלקציה את חוויותיהם מהקורס. במהלך ההרצאה יועלו סוגיות בדבר היתרונות של דיון א-סינכרוני לעומת דיון בכיתה , מקומה של למידת העמיתים בתהליך הלימודי ותרומתה להעמקת הלמידה ולחשיבה הביקורתי. כמו כן יוצג כלי פדגוגי שתומך בריכוז התרומות והערכת המטלה, שפותח בעקבות התנסות זו.המלצות לקריאת רקע

Hurlburt. S. (2008).
Defining tools for a new learning space: Writing and reading class blogs
http://jolt.merlot.org/vol4no2/hurlburt0608.htm

תקציר:
This paper uses specific issues surrounding course blogging to provide a series of reflections regarding the articulation between pedagogy and technology in creating a next generation learning space and discourse community. It investigates the underlying structure and necessary constituent elements of a successful blog assignment and examines the notion of natural and unnatural virtual environments and the roles of the reader and the writer-reader. It suggests that blog assignments may not succeed equally well in all subject areas and gives a number of possible reasons. Furthermore, it posits a more nuanced criterion for the definition of goals and the evaluation of the success of a blog assignment as a learning community beyond the presence or absence of comments.

Weinberger, A. & Fischer, F. (2006).
A framework to analyze argumentative knowledge construction in computer-supported collaborative learning. Computers and Education, 46(1), 71-95.

תקציר:
Computer-supported collaborative learning (CSCL) is often based on written argumentative discourse of learners, who discuss their perspectives on a problem with the goal to acquire knowledge. Lately, CSCL research focuses on the facilitation of specific processes of argumentative knowledge construction, e.g., with computer-supported collaboration scripts. In order to refine process-oriented instructional support, such as scripts, we need to measure the influence of scripts on specific processes of argumentative knowledge construction. In this article, we propose a multi-dimensional approach to analyze argumentative knowledge construction in CSCL from sampling and segmentation of the discourse corpora to the analysis of four process dimensions (participation, epistemic, argumentative, social mode).

Singh, G., Hawkins, L. & Whymark, G. (2007).
An Integral model of collaborative knowledge building. Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects, 3, 85-104.
http://www.ijklo.org/Volume3/IJKLOv3p085-105Singh385.pdf

תקציר:
This paper describes a model for studying collaborative knowledge building (CKB) as a group activity. We integrate the model described by Stahl (2000a) with an analysis based on the principles of cultural historical activity theory (CHAT), using the analysis of a self reflective case study to guide the description. The concept of the CKB activity system is developed, and the role of contradictions in CHAT is described. The case is then analyzed to show how the model explains collaboration in practice. The final model includes two additional cycles representing the role of reflective practice in CKB. The new model of CKB processes combined with the concept of the activity as the unit of analysis and the tools of CHAT provides an efficacious way of investigating collaborative knowledge building.