Page 2 - ידיעיון רעננה
P. 2

?פרופ’ מימי איזנשטד 	ט נשיאת האוניברסיטה הפתוחה?
?פרופ’ שרה גורי רוזנבליט	 משנה לנשיא לעניינים אקדמיים?
?מנכ"ל האוניברסיטה הפתוחה?           ?עמית שטרייט	?
?מנהל מערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה? ?ליפז ויניצק	י?

                ?מנהל אסכולות? ?צוות אסכולות?
            ?מנהל תפעול ופרויקטים?  ?ליפז ויניצקי	?
    ?מנהלת שלוחת אסכולות רעננה והשרון?   ?אביב ריזנבר 	ג?
            ?קשרי לקוחות אסכולות?    ?ירדן איזנר	?
      ?מנהלת תחום קולנוע ופיתוח עסקי?   ?עידו אלקיי 	ם?
       ?מנהלת מרכז מידע וקשרי לקוחות?     ?נגה שר	?
        ?מנהלת מחלקת שיווק לארגונים?   ?ורד בר סלע	?
                         ?גליה קנ 	ר?
                ?מנהלת פרסום?   ?טל אורטל	?
       ?מנהל כספים? ,?מערך לימודי החוץ?  ?דוד בר־מאי 	ר?
       ?מנהלת שיווק? ,?מערך לימודי החוץ?  ?נירית וינגרט	ן?
?מנהלת המחלקה להרשמה? ,?מערך לימודי החוץ?     ?אטי גינזבורג	?

                       ?ועדת היגוי אקדמית?
                       ?ד”ר יובל איילון? ,?יו”ר?

                         ?ד”ר אור קרסין?

                       ?הפקה? :?טל אורטל?
                       ?גרפיקה? :?זאב פרל?

                  ?משרדי אסכולות רעננה?:??
  ?האוניברסיטה הפתוחה? ,?הקריה ע"ש דורותי דה רוטשילד?

       ?דרך האוניברסיטה ? ,1?ת"ד ? ,808?רעננה ?4353701??
?מוקד שירות ומכירות? :?ימים ראשון?-?חמישי בשעות ?16:45-9:00??

           ?טל'? ;1-700-700-169 :?פקס?09-9741474 :??
           ?דואר אלקטרוני?ascolot@openu.ac.il :??

?האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים?.??

?	 בית־ספר אסכולות פועל כדי להנגיש את שירותיו לתלמידים בעלי מוגבלויות ו?/?או לקויות למידה?.??
 ?		 סטודנטים הזקוקים להנגשות והתאמות בתהליך הלמידה? ,?מוזמנים לפנות למשרדי אסכולות?.??
   1   2   3   4   5   6   7