Page 6 - ידיעיון רעננה
P. 6

?מה עבר במוחם??

          ?שיח אנליטי על גדולי המנהיגים?

?ימי ראשון ? ,19:30-18:00?קמפוס האוניברסיטה הפתוחה? ,?דרך האוניברסיטה ? ,1?רעננה?

?וד"ר יצחק נוי?,??                ?ד"ר יוסי חלמיש?,??
   ?היסטוריון?                    ?חוקר מוח?

?הדמויות שהשפיעו על מהלך ההיסטוריה ושינו את פני העולם על שולחן הניתוחים? .?חוקר?
?מוח והיסטוריון על במה אחת מנתחים את מוחם ואת פעולתם של האנשים שעשו היסטוריה?.??

           ?מרגרט תאצ'ר?  ??	21.6.20??             ?נתן אלתרמן?   ??2	 3.2.20??
?הגיעה לגדולות הודות לשאפתנות?,??       ?	? ?פטריוט שהיטיב לשלב ביצירתו?          ?	?
?ועקשנות בהם דבקה כל הקריירה?        ?	? ?צדק וחמלה וביקורת נוקבת כנגד?
                       ?עוולות חברתיות? .?נבחן את השינויים?
          ?הפוליטית שלה?.??       ?המתרחשים במוח של אדם יוצר?
?נכיר את הפעילות המוחית המאפיינת?        ?וכותב? ,?וכיצד תורמים הללו לבריאות?
?והמקשרת בין שאפתנות לנחישות?
                                  ?פיזית ונפשית?
             ?ולעקשנות?

             ?מארי קירי? ??5	 .7.20??               ?ג'ון קנדי? ??	22.3.20??
?האשה היחידה עד כה שזכתה פעמיים?      ?	?  ?מהגרועים שבנשאים האמריקאים או?        ?	?
?בפרס הנובל? .?בעזרת הביוגרפיה?          ?נשיא דגול ואהוב? פעילות מוחית של?
?המופלאה נכיר ונאפיין את דרך?          ?"אמת אבסולוטית" ופעילות מוחית?
?פעולתו של המוח האנושי במהלך?
                                ?של "פוסט אמת"?
  ?חיפוש ומציאת המשמעות לחיים?
                                ?מרטין לותר קינג?   ??1	 9.4.20??
                       ?מנהיג בחסד? .?אדם ייצרי שנאבק?         ?	?
                       ?למען החלשים והמוכים בארצות?          ?	?
                       ?הברית? .?האם כל ייצר הוא ייצר הרע??
                       ?לחוקרי מוח יש תשובה מפתיעה?

                                   ?לסוגיה זאת?

                       ?תלמיד ותיק? /?בני זוג	 תלמיד חדש?    ?	?

                       ?הרשמה מוקדמת	 ? 425?ש״ח	 ? 450?ש״ח?
                                          ?עד ?4	 .2.20??

                       ?הרשמה מאוחרת	 ? 450?ש״ח	 ? 475?ש״ח?

                       ?עד ? 5?תשלומים ללא ריבית?

                       ?לתשומת לבכם? :?מקומות הישיבה מסומנים?.??

?? 1-70 0 -70 0 -169?׀ ?www.openu.ac.il/ascolot??                     ??4??
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11