Page 10 - Yedion_Ranana_lowres
P. 10

?איראן?

       ?והחתירה למציאות גיאופוליטית חדשה?

            ?פרופ' עוזי רבי? ,?ראש מרכז משה דיין? ,?אוניברסיטת תל אביב?

   ?ימי שני? ,20:30-19:00 ,?קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ? ,?דרך האוניברסיטה ? ,1?רעננה?

?הקשר הסורי?-?איראני נרקם בעשורים המאוחרים של המאה ה? 20 -?והתהדק לכדי ציר תנועה?
?מוביל במזרח התיכון באירועי השנים האחרונות? .?הסדרה תבחן את מימדיו הכלכליים?,??
?הרעיוניים והגיאופוליטיים ותעסוק במשוואת הכוחות החדשה שנוצרה בסוריה עם הנוכחות?

                                ?האיראנית העמוקה בתוכה?.??

?? 3	 0.12.19?איראן והמזרח התיכון – מחאה?  ?? 	 11.11.19?המהפכההאיראנית ? -?ממלוכה פרו?-??
     ?מבית וקלפי מיקוח מחוץ?       ?מערבית לרפובליקה אסלאמית?

?? 1	 3.1.20?איראן? ,?רוסיה וסוריה – משולש?  ?? 	18.11.19?מנדט? ,?בעת'? ,?אסד ? -?תולדות סוריה?
              ?בעייתי?               ?במאה ה־?20??

??" 	20.1.20?כאן ביתי? ,?אל מול גולן" – צורך? ?? 	25.11.19?נפילתו של סדאם חוסין בשנת?
        ?אסטרטגי ישראלי??        ?? - 2003?איראן נכנסת לעיראק?

 ?? 2	 7.1.20?איראן בסוריה – מציאות חדשה?  ?? " 9	 .12.19?ה א ב י ב ה ע ר ב י " – ה מ פ ץ?
                       ?הגיאופוליטי שפסח על איראן?

                     ?תלמיד ותיק? /?בני זו 	ג תלמיד חדש?        ?	?

                     ?הרשמה מוקדמת	 ? 675?ש״ 	ח ? 710?ש״ח?
                                     ?עד ?9	 .9.19??

                     ?הרשמה מאוחר 	ת ? 710?ש״ח	 ? 750?ש״ח?

                     ?עד ? 10?תשלומים ללא ריבית?

                     ?לתשומת לבכם? :?מקומות הישיבה מסומנים?.??

?? 1-70 0 -70 0 -169?׀ ?www.openu.ac.il/ascolot??                ??8??
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15