Page 10 - ידיעיון רעננה
P. 10

?מצרים? ,?מפרעֹה לא־סיסי?
        ?במלאת ? 40?שנה להסכם השלום?

?ימי שני ? ,20:30-19:00?קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ? ,?דרך האוניברסיטה ? ,1?רעננה?

               ?פרופ' עוזי רבי?,??
?ראש מרכז משה דיין? ,?אוניברסיטת תל אביב?

?במלאת ? 40?שנה להסכם השלום עם מצרים סדרת הרצאות חדשה הבוחנת את שורשיה?
      ?של האומה המצרית והתמורות שחלו בה ובמערכת היחסים שלה עם ישראל?

 ?? 2	 5.5.20?מצרים מחוללת "האביב הערבי"?   ?מצרים – אום אל־דניא? .?האומה?     ??1	 6.3.20??
?? 1	 .6.20?האחים המוסלמים – החלום ושיברו?          ?הפרעונית הגדולה?  ??	30.3.20??
?? 	22.6.20?עבד אל־פתח א־סיסי? :?בין פרעוניות?                   ??6	 .4.20??
                     ?נאצר ובני דורו – מצרים של?     ??1	 8.5.20??
             ?לנאצריזם?                  ?הסכסוך?
  ?? 2	 9.6.20?מצרים וישראל – כלים שלובים?
                     ?השלום ויוצריו – אנואר סאדאת?
                             ?ובגין? ,?הדרך לשלום?

                     ?חוסני מובארכ – שלושים שנות?
                                    ?שררה?

                     ?תלמיד ותיק? /?בני זו 	ג תלמיד חדש?   ?	?

                     ?הרשמה מוקדמת	 ? 675?ש״ 	ח ? 710?ש״ח?
                                       ?עד ?4	 .2.20??

                     ?הרשמה מאוחר 	ת ? 710?ש״ח	 ? 750?ש״ח?

                     ?עד ? 10?תשלומים ללא ריבית?

                     ?לתשומת לבכם? :?מקומות הישיבה מסומנים?.??

?? 1-70 0 -70 0 -169?׀ ?www.openu.ac.il/ascolot??                 ??8??
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15