Page 15 - ידיעיון רעננה
P. 15

?קיץתמונות ותובנות?
?ימי שלישי ? ,12:00-10:30?קמפוס רעננה? ,?דרך האוניברסיטה ? ,1?רעננה?

                   ?אייל ברטוב?,??
?במאי סרטים וצלם טבע וסביבה בישראל ובעולם?

?? 	 28.7.20?נדידה בעולם ? -?אחת מתופעות?             ?מחוויותיו של צלם גיאוגרפי?  ??	7.7.20??
?הטבע המופלאות ביותר?                 ?מפגשים מרתקים עם שבטים?          ?	?
?ההרצאה סוקרת את תופעת הנדידה?     ?	?        ?אפריקניים? ,?מארבים ותצפיות על?
?אצל חיות שונות ? -?משבלול זעיר?,??            ?חיות בר? ,?תיעוד עולם החי של ישראל?,??
?דרך נדודי הפרפרים? ,?שעטת עדרי?             ?מסעות צילום באסיה? ,?אפריקה? ,?דרום?
?הצמחוניים בערבות אפריקה? ,?ועד?
?חברות אדם נוודיות?                        ?אמריקה? ,?והקוטב הצפוני?

                   ??	 4.8.20??    ?? 	15.7.20?יום רביעי?         ?	?
?מסע אל הקטבים – מארקטיקה אל?         ?	?    ?כוח המין הוא הכוח המניע?
         ?יבשת הפינגוונים?          ?בעולם החי?             ?	?
                           ?הבנת ההתנהגות האנושית היומיומית?  ?	?
?מסע בשוברת קרח אל הצפון?               ?דרך עקרונות החיזור בטבע? .?גילויים?
?הרחוק ומן העבר השני של העולם?-??            ?מפתיעים על הדמיון בין "התחכום"?
?הפלגה מדרום אמריקה אל היבשת?             ?האנושי לזה החייתי?
?הקפואה? ,?אל מושבות פינגווינים?,??

         ?כלבי ים ולוויתנים?

?? 	 11.8.20?תיבת נוח המודרנית? -?השבה לטבע?        ?? 	 21.7.20?מהות הקשר של האדם אל האדמה?,??
?בישראל?                        ?הטבע וחיות הבר?
?מידי יום נכחדים בעלי חיים? .?בהרצאה?  ?	?        ?כוחו של היחיד וחשיבות פעולתו?    ?	?
?נכיר את סיפורי הצלחה גדולים? ,?כמו?           ?למען שימור הטבע הסובב אותנו?
?גם כישלונות דרמטיים?

?תלמיד ותיק? /?בני זוג	 תלמיד חדש?          ?	?

?הרשמה מוקדמת	 ? 440?ש״ח	 ? 465?ש״ח?
                   ?עד ?4	 .2.20??

?הרשמה מאוחר 	ת ? 465?ש״ח	 ? 490?ש״ח?

?עד ? 5?תשלומים ללא ריבית?

?? 1-70 0 -70 0 -169?׀ ?13 www.openu.ac.il/ascolot??
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20