Page 11 - ידיעיון רעננה
P. 11

?אלוהים ? -?קווים לדמותו?

         ?ימי שני ? ,19:30-18:00?קמפוס האוניברסיטה הפתוחה?,??
                       ?דרך האוניברסיטה ? ,1?רעננה?

                             ?ד"ר עודד ציון?,??
                ?היסטוריון? ,?חוקר דתות ותולדות הרעיונות?

?העיסוק באלוהים ותפיסתו הם רכיב יסוד במחשבה של שלוש הדתות המונותאיסטיות?.??
?סדרה השוואתית זו עוסקת בחיפוש אחר מושג האל בהגותם של דמויות מובילות בעולם?
?היהודי? ,?הנוצרי והמוסלמי? ,?באמצעות קריאה וניתוח של הטקסטים המרכזיים שלהם? .?האם?
?נוכל למצוא קווי דימיון בין אלוהי הדתות השונות? ,?ומהו ייחודו וחידושו של כל הוגה בשאלה?

                                  ?הנצחית מיהו אלוהים??

?? 	18.5.20?אבן רושד?        ?	?       ?? 1	 6.3.20?אוגוסטינוס?     ?	?
?הפילוסופיה כמכשיר להכרת האל?          ?על נשגבות האל ואפסות האדם?

?? 2	 5.5.20?מרתין לותר?              ?? 	23.3.20?שלמה אבן גבירול?
?"צדיק באמונתו יחיה" וחסד האל?  ?	?       ?שירת השבח לאל? ,?זהירות ועונג?  ?	?

?? 1	 .6.20?שפינוזה?                ?? 3	 0.3.20?תומאס אקווינס?    ?	?
?"אלוהים הוא הטבע" – קריאה חדשה? ?אלוהים המתגשם כאדם וגאולת 	?
?של אלוהים?                   ?האנושות?

?? 2	 2.6.20?חסן אל־בנא? ,?מייסד תנועת האחים?    ?? 2	 0.4.20?רבי יהודה הלוי?   ?	?
?המוסלמים?                    ?אלוהים והעם הנבחר?
?עבודת אלוהים כתרופה לבערות?   ?	?
                        ?? 	27.4.20?הרמב"ם?
                        ?שתיקה כהודאה באהבה – אדם מול? ?	?
                        ?אלוהיו?

?תלמיד ותיק? /?בני זוג	 תלמיד חדש?       ?	?

?הרשמה מוקדמת	 ? 675?ש״ 	ח ? 710?ש״ח?
                ?עד ?	4.2.20??

?הרשמה מאוחר 	ת ? 710?ש״ח	 ? 750?ש״ח?

?עד ? 10?תשלומים ללא ריבית?

?? 1-70 0 -70 0 -169?׀ ?9 www.openu.ac.il/ascolot??
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16