Page 13 - ידיעיון רעננה
P. 13

?ה־? ,DNA?מולקולת החיים?
             ?שאינה מפסיקה להפתיע?

?יום שלישי ? ,19:30-18:00?קמפוס האוניברסיטה הפתוחה? ,?דרך האוניברסיטה ? ,1?רעננה?

                          ?פרופ' ידידיה גפני?,??
                          ?חוקר במכון וולקני?

?הגילויים החדשים על מולקולת החיים? ,?האחראית לאחידות ולשונות בעולמנו? ,?עתידים?
?לשנות את העתיד? .?פריצות הדרך המדעיות בתחום הגנטיקה מעמיקות את הידע האנושי?
?על צורות החיים השונות ועל האפשרויות להשבחת איכותם? .?בקורס נכיר את חוקי הגנטיקה?

 ?הבסיסיים? ,?את הפיתוחים המדעיים האחרונים ואת העתיד הגנטי העולה על כל דימיון?.??

?? 2	 6.5.20?שינה?                   ?? 4	 .2.20?ויטמינים?          ?	?
?על הסיבות האבולוציוניות להיותה?   ?גנים ותזונה? ,?ומדוע איננו יכולים 	?
?של השינה רכיב כה מרכזי בחיינו?            ?להתקיים בלעדיהם?

             ?מוח מכונה? ??	7.7.20??     ?? 1	 7.3.20?שיבוט או שיבוש??      ?	?
?אני חושב משמע הטכנולוגיה קוראת?      ?	?     ?על מניפולציות גנטיות ושיבוט?
?את מחשבותיי ומבצעת פעולות?:??
 ?להפעיל מכשירים בכוח המחשבה?                          ?הורמונים? ??7	 .4.20??
                          ?על מערכת וסתי הגוף ההכרחיים?        ?	?
                          ?לקיומם של תהליכים ביולוגיים ?,??
                          ?ויחסי הגומלין של וסתים אלה עם?

                                   ?המורשת הגנטית?

?תלמיד ותיק? /?בני זוג	 תלמיד חדש?          ?	?

?הרשמה מוקדמת	 ? 425?ש״ח	 ? 450?ש״ח?
                  ?עד ?4	 .2.20??

?הרשמה מאוחר 	ת ? 450?ש״ 	ח ? 475?ש״ח?

?עד ? 5?תשלומים ללא ריבית?

?לתשומת לבכם? :?מקומות הישיבה מסומנים?

?? 1-70 0 -70 0 -169?׀ ?11 www.openu.ac.il/ascolot??
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18