Page 5 - ידיעיון רעננה
P. 5

?תוכן עניינים?

                      ?יום ראשון?

 ?מה עבר במוחם?	 ?4??
 ?אמריקה הגדולה	 ?5??
 ?הכוח במוח!	 ?6??
 ?מועדון טרום בכורה בקולנוע	 ?7??

                        ?יום שני?

 ?מצרים? ,?מפרעה לא?-?סיסי	 ?8??
 ?אלוהים ? -?קווים לדמות	ו ?9??
?מועדון קריא 	ה ?10??

                      ?יום שלישי?

?ה? ,D.N.A-?מולקולת החיים	 ?11??
?"שרתי לך ארצי 	" ?12??
?תמונות ותובנות סמסטר קיץ	 ?13??

                      ?יום רביעי?

?העולם החדש והמזרח התיכו	ן ?14??
?פילוסופיה שימושית	 ?15??
?המאה ה? 20-?באמנו 	ת ?17??
?טרום בכורה בקולנוע	 ?18??

                      ?יום חמישי?

?	 צלילים	 ?19??
?העשור הראשון? -?מדינת ישראל	 ?20??
?"שרתי לך ארצי"	 ?21??

                       ?יום שישי?

?חקירה נגדי 	ת ?23??
?מועדון טרום בכורה בקולנו 	ע ?24??

?הנחיות הרשמה ותשלום שכר הלימו 	ד ?26??
?טופס הרשמה	 ?29??
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10