האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10992 פני העוני: היבטים חברתיים וכלכליים

10992 פני העוני: היבטים חברתיים וכלכליים‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם כתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעי החברה / ניהול

שיוך נוסף: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: 36 נ"ז עבור קורסים קודמים ובכללם אחד מבין הקורסים: תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי‏, ביטחון סוציאלי, מוסר ועסקים, דיני עבודה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' אביעד חפץ, ד"ר תמיר ארז


מטרות הקורס

להיחשף למורכבות תופעת העוני, ולחוויות הקיום של אנשים בעוני בפרט, מתוך גישות מחקר סוציולוגיות וכלכליות. נוסף על כך מבקש הקורס לבחון אילו כלי מדיניות יעילים למאבק בעוני מציעות גישות אלו.

הסמסטר הראשון של הקורס יכלול התנסות אישית בעבודה בארגון חברתי או קהילתי בהיקף של 30 שעות, תוך ניהול שיטתי של יומן התנסות במהלכה. כמו כן יקראו הסטודנטים מחקרים מהדיסציפלינות הכלכליות והסוציולוגיות בחקר העוני ויתוודעו לעמדות ולהמלצות מדיניות הנגזרות מגישות אלו. בסמסטר הלימודים הראשון יתקיימו שמונה מפגשים שההשתתפות בהם היא חובה, בנוכחות פיסית או בזום עם מצלמה פתוחה. במהלך הקורס על הסטודנטים להגיש מטלות שמשקלן יהווה 40% מציון הקורס. בתום סמסטר א, על הסטודנטים לכתוב הצעת מחקר מוכוון מדיניות שמשקלה יהיה 60% מציון הקורס.

הסמסטר השני של הקורס יוקדש ללימוד רזי הכתיבה של העבודה הסמינריונית בתחום הדעת בו עוסק הקורס "פני העוני"2. במהלך ארבעה מפגשים שיתקיימו במתכונת סדנתית, נלמד ונתנסה בכתיבת פרקי העבודה, שישמשו בסיס לעבודה הסמינריונית הסופית.

חומרי הלימוד:

מקראה אלקטרונית וחומרים אודיו-ויזואליים באתר הקורס


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

חובה לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה.

2 סטודנטים שיסיימו בהצלחה את חובותיהם בתום סמסטר א' של הקורס ולא יהיו מעוניינים לכתוב עבודה סמינריונית במסגרתו, וסטודנטים הלומדים את הקורס, כחלק מחובותיהם לתואר חד חוגי בכלכלה ואינם יכולים לכתוב במסגרתו עבודה סמינריונית, יוכלו, באמצעות פנייה למרכז ההוראה בקורס, להחליף את הרשמתם ולהרשם לקורס פני העוני: היבטים חברתיים וכלכליים א' (‏10994‎)‏, אשר יקנה להם 6 נ"ז ברמה מתקדמת ללא עבודה סמינריונית.