האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14019 מורים בעולם של שינוי: מגמות ואתגרים

14019 מורים בעולם של שינוי: מגמות ואתגרים‏1

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה / מערכות למידה

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

שיוך נוסף: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

תנאי קבלה לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה: הקורסים פיתוח והפעלה של תכניות לימודים, תאוריות למידה והוראה, מחקר איכותני בחינוך, ואחד משני הקורסים: מחקר כמותי בחינוך או טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה וכן עמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

תנאי קבלה לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך: הקורסים מחקר כמותי בחינוך, מחקר איכותני בחינוך, תאוריות למידה והוראה, סוגיות בניהול בית הספר וכן עמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

תנאי קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית ושניים מבין הקורסים סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות א, סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות ב, קוגניציה חברתית, הבדלים בין-אישיים, תהליכים קבוצתיים.

פיתוח הקורס: ד"ר דבורה בן-שיר, פרופ' שרה גורי-רוזנבליט

מערכות חינוך בכל רחבי העולם עוברות בעשורים האחרונים התפתחויות ורפורמות, כתוצאה משינויים חברתיים, כלכליים, פוליטיים וטכנולוגיים כלל-עולמיים ומקומיים כאחד. כל אלה משפיעים עמוקות על תפקידי המורים, מעמדם, זהותם המקצועית, דרכי הכשרתם, התפתחותם המקצועית ועוד. כיום, יותר מאי-פעם, המורים נדרשים לשלוט במגוון תחומי ידע ומומחיות במסגרת תפקידיהם השונים כמומחים לפדגוגיה, להוראה, ללמידה ולתחומי דעת ספציפיים, כמיישמי תכניות לימודים חדשות ואף כמפתחיהן, כפועלים בסביבות טכנולוגיות חדשניות וכשותפים לתהליכי הערכה מורכבים. הקורס עוסק באתגרים עמם מתמודדים המורים בימינו כתוצאה משינויים אלה.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על הספר מורים בעולם של שינוי: מגמות ואתגרים בעריכת ש' גורי-רוזנבליט (‏‏האוניברסיטה הפתוחה, 2004‎‎)‏‏, וכן על מקראה ומדריך למידה.

בקורס זה נדרשים הסטודנטים לכתוב עבודה סמינריונית, בדרך כלל מדובר בעבודה אמפירית, המבוססת על הפרדיגמה האיכותנית. עם זאת, באישור חריג אפשר להגיש במסגרת הקורס גם עבודה תאורטית או עבודה אמפירית כמותנית. חמשת מפגשי ההנחיה בקורס מוקדשים לקידום העבודה באמצעות רפלקציה ולמידת עמיתים, ולכן ההשתתפות בהם חשובה ומועילה ביותר.


1 במסגרת קורס זה חובה לכתוב עבודה סמינריונית. קורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר א2019.