Page 10 - Yedion_Haifa-stav-2019
P. 10

?איראן?

       ?והחתירה למציאות גיאופוליטית חדשה?

            ?פרופ' עוזי רבי? ,?ראש מרכז משה דיין? ,?אוניברסיטת תל אביב?

                 ?ימי ראשון ? ,13:00-10:00?סינמטק חיפה? ,?שד' הנשיא ?142??

?הקשר הסורי?-?איראני נרקם בעשורים המאוחרים של המאה ה? 20 -?והתהדק לכדי ציר תנועה?
?מוביל במזרח התיכון באירועי השנים האחרונות? .?הסדרה תבחן את מימדיו הכלכליים?,??
?הרעיוניים והגיאופוליטיים ותעסוק במשוואת הכוחות החדשה שנוצרה בסוריה עם הנוכחות?

                                ?האיראנית העמוקה בתוכה?.??

                  ??	19.1	.20??                    ??	 3.11.19??
  ?	? #?איראן והמזרח התיכון – מחאה מבית?     ?? 	#?מנדט? ,?בעת'? ,?אסד ? -?תולדות סוריה במאה?

            ?וקלפי מיקוח מחוץ?                       ?ה־?20??
  ?? 	#?איראן? ,?רוסיה וסוריה – משולש בעייתי?    ?	? #?איראן במהפכה ? -?ממלוכה פרו?-?מערבית?

                  ??	16.2	.20??           ?לרפובליקה אסלאמית?
?	?" #?כאן ביתי? ,?אל מול גולן" – צורך אסטרטגי?
                                           ??8	 .12.19??
                 ?ישראלי??     ?	? #?נפילתו של סדאם חוסין בשנת ?- 2003??
     ?	? #?איראן בסוריה – מציאות חדשה?
                                  ?איראן נכנסת לעיראק?
                          ??" 	#?האביב הערבי" – המפץ הגיאופוליטי?

                        ?תלמיד ותיק? /?בני זוג	 תלמיד חדש?     ?	?

                        ?הרשמה מוקדמת	 ? 675?ש״ח	 ? 715?ש״ח?
                                        ?עד ?	9.9.19??

                        ?הרשמה מאוחר 	ת ? 715?ש״ח	 ? 750?ש״ח?

                        ?עד ? 10?תשלומים ללא ריבית?

                        ?לתשומת לבכם? :?מקומות הישיבה מסומנים?.??

?? 1-70 0 -70 0 -169?׀ ?www.openu.ac.il/ascolot??                  ??8??
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15