Page 9 - Yedion_Haifa-stav-2019
P. 9

?איראן והחתירה?     ?מזרח תיכון?
 ?למציאות גיאופוליטית?      ?והיסטוריה?

         ?חדשה?

        ?פרופ' עוזי רבי?
            ?עמ' ?8??

         ?מצרים?
?? 40?שנה להסכם השלום?

        ?פרופ' עוזי רבי?
            ?עמ' ?9??

 ?גיאופוליטיקה בסערה?

        ?מרצים שונים?
            ?עמ' ?10??

  ?בסבך המזרח התיכון?

        ?ד"ר אסף רגב?
            ?עמ' ?11??

     ?המנדט הבריטי?

        ?ד"ר יצחק נוי?
            ?עמ' ?12??

    ?ישראל הצעירה?
  ?הפרשות המסעירות?

         ?עופר אדרת?
            ?עמ' ?13??
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14